>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی بیان ژن Mmp9 و اثر نانو ذرات نقره بر روی رده سلولی Ht29 سرطان کولون  
   
نویسنده حسنی درخشنده بهاره ,سادات شاندیز عطا اله ,عباسی مریم
منبع سلول و بافت - 1397 - دوره : 9 - شماره : 4 - صفحه:344 -352
چکیده    هدف: نانوذرات نقره یکی از مهم‫ترین نانو مواد تجاری محسوب می‏شود. از سوی دیگر سرطان یکی از چالش‏های بزرگ و پیچیده‫ای است که بشر با آن دست و پنجه نرم می‏کند و راه‏های رسیدن برای جلوگیری یا درمان آن بسیار مهم و ضروری است. بر این اساس در این مطالعه به ‏بررسی اثر سمیت نانو ذرات نقره سنتز شده به‏روش زیستی بر روی سرطان کولون (ht29) و ارزیابی بیان ژن ماتریکس متالوپروتئیناز 9 (mmp9) پرداخته شد.مواد و روش‫ها: در این مطالعه، سنتز نانو ذرات نقره با استفاده از احیای یون‏های نقره انجام گرفت و با کمک میکروسکوپ الکترونی عبوری مشخصه‏یابی شد. اثرات سمیت سلولی نانوذرات نقره بروی رده سلولی سرطانی کولون ht29 با روش رنگ‫سنجی  mtt مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، در این مطالعه با استفاده از روش real time pcr  به ‏ارزیابی میزان بیان ژن mmp9 پرداخته شد.نتایج: نتایج مشخصه یابی tem  نشان داد که نانوذرات اغلب شکل کروی داشته و میانگین اندازه آن‫ها 22 نانومتر می‏باشند. نتایج نشان داد که نانوذرات نقره اثر کشندگی وابسته به‏دوز و زمان داشته و میزان بقای سلول‫ها را به‏طور معنی‏داری کاهش می‏دهند (p<0.001). همچنین بین اختلاف غلظت‏ها رابطه معنی‏داری دیده شد. بیان ژن mmp9  در سلول‏های سرطانیht29  تیمار شده با نانوذرات نقره  به‏میزان 679 ٠٠/٠ ±٤٨٩٧/٠ (p<0.001) نسبت به نمونه شاهد کاهش نشان داد. نتیجه‫گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که نانوذرات سنتز شده به‫روش سبز می‏تواند راه‏کار امیدوارکننده ای در درمان سرطان روده بزرگ مورد توجه قرار گیرد.
کلیدواژه نانوذرات نقره، متالوپروتئیناز 9، سرطان کولون، سمیت
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, گروه زیست شناسی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, گروه زیست شناسی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, گروه زیست شناسی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved