>
Fa   |   Ar   |   En
   دنیای میکروب ها   
سال:1396 - دوره:10 - شماره:1


  tick  ارزیابی جهش در ژن Oprd و مقاومت به ایمی پنم در جدایه های سودوموناس آئروژینوسا در استان گیلان - صفحه:26-36

  tick  بازدارندگی باکتری های اپی فیت یونجه بر باکتری کلاوی باکتر عامل پژمردگی یونجه - صفحه:59-68

  tick  بررسی فعالیت ضد باکتریایی اسانس مرزنجوش بر باکتری عامل بیماری شانکر مرکبات - صفحه:69-79

  tick  بررسی مقاومت ژنوتیپ‌های گوجه‌فرنگی نسبت به پژمردگی ورتیسیلیومی و فوزاریومی با استفاده از نشانگرهای مولکولی - صفحه:80-93

  tick  جداسازی باکتری‏ اسیدووراکس مقاوم به فلزات سنگین از خاک های کشاورزی و بهینه سازی جذب فلزی - صفحه:37-48

  tick  جداسازی و بهینه‌سازی آﻧﺰﻳﻢ ال-آﺳﭙﺎراژﻳﻨﺎز فاقد فعالیت گلوتامینازی ﺗﻮﺳﻂ سراشیا مارسسنس ﺟﺪاﺳﺎزی ﺷﺪه از منابع طبیعی - صفحه:49-58

  tick  زیست پالایی جیوه معدنی از طریق ساخت وکتور نوترکیب Pet 21a(+)Mera - صفحه:6-17

  tick  شناسایی مولکولی سروتیپ ها و ژن های بیماری زای کپسولی موجود در مجموعه ژنی Cps کلبسیلا نمونیه جمع آوری شده از بیمارستان های تهران - صفحه:18-25
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved