>
Fa   |   Ar   |   En
   دنیای میکروب ها   
سال:1393 - دوره:7 - شماره:1


  tick  بررسی اثر ضد باکتریایی نانوکورکومین در برابر عفونت استافیلوکوکوس اوریوس مقاوم به متی سیلین در شرایط پیش بالینی - صفحه:26-37

  tick  بررسی سمیت توکسین های آلفا (?) و اپسیلون (?) کلستریدیوم پرفرنجنس تیپ D - صفحه:38-48

  tick  بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی و شناسایی ژن Qnr در سویه های شیگلا جدا شده از بیماران مراجعه کننده به مرکز طبی کودکان مفید تهران - صفحه:49-57

  tick  جداسازی، شناسایی و ارزیابی پتانسیل ضد قارچی باکتری های تجزیه کننده کیتین جدا شده از خاک ریزوسفر گیاهان - صفحه:66-74

  tick  خصوصیات فنوتیپی و ژنوتیپی سودوموناس ساواستانوی، جدا شده از یاسمن زمستانی در شیراز، با استفاده از روشBox-Pcr - صفحه:6-17

  tick  فراوانی استافیلوکوکوس اوریوس مقاوم به متی سیلین و شناسایی ژن Mec A با روش واکنش زنجیره ای پلی مراز در نمونه های بالینی بیمارستان آیت ا... موسوی زنجان - صفحه:58-65

  tick  کاربرد نانوذرات اکسید آهن در میکروب شناسی و اثرات آنها بر میکروارگانیسم ها - صفحه:75-86

  tick  پتانسیل جذب پرتو فرا بنفش توسط رنگدانه های جداسازی شده از قارچ های پنی سیلیوم و آسپرژیلوس به منظور استفاده در ترکیبات ضد آفتاب - صفحه:18-25
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved