>
Fa   |   Ar   |   En
   دنیای میکروب ها   
سال:1397 - دوره:11 - شماره:4


  tick  بهینه سازی محیط کشت Hs به منظور تولید نانوالیاف سلولز میکروبی با استفاده از باکتری استوباکتر زایلینیوم - صفحه:340-352

  tick  تجزیه زیستی پیرن توسط مخمر تحمل کننده نمک بازیدیوآسکوس پرسیکوس - صفحه:353-366

  tick  تنوع ژنتیکی و ساختار جمعیتی جدایه های باکتریایی عامل پوسیدگی نرم سیب زمینی در ایران - صفحه:404-419

  tick  تنوع ژنوتیپی سویه های مقاوم مایکوباکتریوم توبرکلوزیس جداشده از بیماران مسلول مرکز آذربایجان شرقی با روش Miruvntr - صفحه:320-331

  tick  توکسین زدایی آفلاتوکسین ‌B1‌ توسط لاکتوباسیلوس رامنوسوس در مدل شبیه‌سازی شده‌ دستگاه گوارش انسان - صفحه:380-391

  tick  زیست پالایی ترکیبات سولفوره در پساب سرامیک سازی با استفاده از باکتری های بومی و تیوباسیلوس تیوپاروس - صفحه:367-379

  tick  شناسایی ارقام مقاوم بادنجان نسبت به بیماری پژمردگی فوزاریومی با عامل فوزاریوم اکسیسپوروم فرم اختصاصی ملونجینی با استفاده از نشانگرهای مولکولی در ایران - صفحه:392-403

  tick  شناسایی جهش های ژن Ns5b ژنوتیپ 1a ویروس هپاتیت C در استان گیلان - صفحه:332-339
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved