>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر سیاست‌های سازمانی ادراک شده بر رضایت شغلی و سبک‌های رهبری  
   
نویسنده روح‌الهی احمدعلی ,اقبال‌پور سیروس ,جلالی عبدالعلی
منبع توسعه مديريت منابع انساني و پشتيباني - 1395 - دوره : 11 - شماره : 41 - صفحه:55 -78
چکیده    سبک رهبری و سیاست‌های سازمانی دو عامل کلیدی برای انجام فعالیت‌های بسیاری از سازمان‌های امروزی، به‌ویژه در حرفۀ کنترل ترافیک هوایی که درگیر در ایمنی پروازها و جان مسافران است، دارای اهمیت است؛ بنابراین، به نظر می‌رسد می‌توان با اعمال رهبری موثر، برای ادراک مثبت کارکنان از سیاست‌های سازمانی و در پی آن گامی مهم در افزایش رضایت شغلی کارکنان برداشت. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر سیاست‌های سازمانی ادراک‌شده بر رضایت شغلی و سبک‌های رهبری در بین کارکنان کنترل ترافیک هوایی فرودگاه‌های نظامی استان تهران انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی و از نوع همبستگی است. داده‌های مورد نیاز با استفاده از ابزار پرسش‌نامه و توزیع آن بین 210 نفر از کارکنان کنترل ترافیک هوایی فرودگاه‌های استان تهران گردآوری شده است. روایی آن از طریق محتوا و پایایی ابزار مورد استفاده از طریق آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که رهبری تحول‌آفرین بر رضایت شغلی و رهبری مبادله‌ای بر سیاست‌های سازمانی تاثیر مثبت دارد و فرضیۀ تاثیر رهبری مبادله‌ای و سیاست‌های سازمانی ادراک‌شده بر رضایت شغلی و رهبری تحول‌آفرین بر سیاست‌های سازمانی ادراک‌شده تایید نشد.
کلیدواژه رهبری تحول‌آفرین، رهبری مبادله‌ای، سیاست‌های سازمانی ادراک‌شده، رضایت شغلی، کنترل ترافیک هوایی
آدرس دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران, دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved