>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و اثربخشی مدیران پلیس از دیدگاه کارکنان (مورد مطالعه: فرماندهی انتظامی استان کردستان)  
   
نویسنده زارع ذکریا ,ملک‌پور فاطمه ,قهرمانی علیرضا ,مقصودلو امین
منبع توسعه مديريت منابع انساني و پشتيباني - 1394 - دوره : 10 - شماره : 38 - صفحه:23 -42
چکیده    پژوهش حاضر به بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و اثربخشی فرماندهان انتظامی از دیدگاه کارکنان پرداخته است. این پژوهش از لحاظ روش تحقیق پیمایشی و از نوع تحقیقات توصیفی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان ناجا در فرماندهی انتظامی استان کردستان تشکیل داده است. برای انتخاب گروه نمونه از روش نمونه‌گیری تصادفی سهمیه‌ای استفاده شده که نمونه آماری 136 نفر انتخاب شدند. در این پژوهش فرهنگ سازمانی متغیر مستقل و اثربخشی فرماندهان و مدیران انتظامی متغیر وابسته است که برای جمع‌آوری داده‌ها از دو پرسش‌نامه محقق‌ساخته استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق 200 نفر از کارکنان فرماندهی انتظامی استان کردستان بوده است. برای تعیین نرمال و عدم نرمال از آزمون ks استفاده شد، هم‌چنین برای به‌دست آوردن ضرایب همبستگی متغیرهای تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون در جامعه استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیات بیانگر این است که با 99 درصد اطمینان بین فرهنگ سازمانی و اثربخشی فرماندهان انتظامی در استان کردستان رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. ##
کلیدواژه فرهنگ سازمانی ,اثربخشی ,فرماندهی انتظامی ,کارکنان پایور
آدرس دانشگاه پیام نور, کارشناس ارشد مدیریت اجرایی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج, کارشناس ارشد مدیریت اجرایی, ایران, کارشناس ارشد مدیریت انتظامی, کارشناس ارشد مدیریت انتظامی, ایران, کارشناس ارشد پژوهش وتالیفات دفتر تحقیقات ف.ا.ا.کردستان, کارشناس ارشد عمران, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved