>
Fa   |   Ar   |   En
   مروری بر نظریه خود رهبری (مفاهیم، راهبردها و عوامل موثر بر خود رهبری)  
   
نویسنده عباسی رستمی نجیبه
منبع توسعه مديريت منابع انساني و پشتيباني - 1393 - دوره : 9 - شماره : 34 - صفحه:123 -140
چکیده    رهبری مهمترین عامل در تداوم حیات و استمرار موفقیت سازمان است و نقشی بسیار مهم و حیاتی در رشد، بالندگی و پیشرفت یک سازمان بر عهده دارد. یک رهبر قبل از شناخت دیگران باید خود را بشناسد. رهبران اثر بخش به طور مداوم در جستجوی راههایی برای بهبود خود و سازمانشان از طریق شناخت و تفکر در خود هستند. برای رهبری اثربخش بر دیگران ما ابتدا بایستی خودمان را به طرز اثربخشی هدایت کنیم. تعدادی از پژوهشگران از اصطلاح خود رهبری برای بهبود عملکرد فردی استفاده می کنند. خود رهبری فرایندی است که افراد به کمک آنها می توانند رفتارهای خود را کنترل کنند. تئوری خود رهبری شامل شماری از استراتژیهایی است که هدف از این استراتژیها ارائه راهکارهایی جهت بهبود اثربخشی و عملکرد فردی می باشد. استراتژیهایی که می‌توانند برای تغییر در تمایلات، رفتار و شناخت افراد مورد استفاده قرارگیرد و آنها را قادر سازد تا موفق تر عمل کنند. در این راستا، هدف از این مقاله مروری بر نظریه خود رهبری می باشد، تا ضمن آگاهی از مفهوم خود رهبری، استراتژیها و عوامل موثر بر آن بتوان به شیوه موثرتری از آن در راستای بهبود عملکرد فردی و سازمانی بهره گرفت.
کلیدواژه خود رهبری ,راهبردهای خود رهبری ,خود رهبری گروهی.
آدرس دانشگاه اصفهان, دانشکده علوم اداری و اقتصاد, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved