>
Fa   |   Ar   |   En
   شناسایی و رتبه بندی معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان بانک با رویکرد تلفیقی کارت امتیازی متوازن و روش های تصمیم گیری چندمعیاره (ویکور فازی) (مورد مطالعه: شعب منتخب بانک سپه یزد )  
   
نویسنده بردبار غلامرضا ,جلیلیان نگار ,اقبالی زارچ محمود
منبع توسعه مديريت منابع انساني و پشتيباني - 1393 - دوره : 9 - شماره : 34 - صفحه:101 -122
چکیده    در کشور ایران، بانک ها به منزله کانون اصلی انجام فعالیت های اقتصادی شناخته می شوند و نقش مهمی را در راستای کمک به رشد اقتصاد کشور ایفا می کنند، واضح است که موفقت موسسات مالی نظیر بانک ها و به تبع آن رشد اقتصاد کشور در گرو چگونگی عملکرد نیروی انسانی خواهد بود. با توجه به این مهم، مقاله حاضر به شناسایی و رتبه بندی معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان با رویکرد کارت امتیازی متوازن در بانک سپه می پردازد. به این ترتیب، متغیرهای سنجش عملکرد در چارچوب کارت امتیازی متوازن، با مطالعه ادبیات پژوهش و نیز مصاحبه با کارشناسان استخراج و در قالب پرسشنامه تهیه شد و پس از تایید روایی و پایایی، در بین جامعه آماری توزیع شد. داده‌های به دست آمده از پرسشنامه توسط نرم افزار16 spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سپس عوامل شناسایی شده با استفاده از تکنیک ویکور فازی با توجه به اهمیت هریک از عوامل رتبه بندی شد. نتایج نشان داد که در بعد مشتری، تلاش کارکنان در برآورده ساختن خواسته های مشتریان، در بعد مالی تلاش کارکنان در استفاده موثر از دارایی های سازمان، در بعد رشد و نوآوری مشارکت کارکنان در برنامه های آموزشی و در بعد فرآیندهای داخلی، عضویت و حضور در انجمن ها و کنفرانس ها، در اولویت های اول اهمیت قرار گرفتند.
کلیدواژه ارزیابی عملکرد ,کارت امتیازی متوازن ,ویکور فازی ,بانک سپه یزد
آدرس دانشگاه یزد, دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری, ایران, دانشگاه یزد, ایران, موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی یزد, ایران
پست الکترونیکی mahmoodeghbalizarch@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved