>
Fa   |   Ar   |   En
   شناسایی عوامل و تعیین اولویت‌های مکانی ذخیره‌سازی لجستیکی قبل از بحران  
   
نویسنده کارگر قجرآبی مهدی ,اکبری محمدعلی ,محمدی کاظم ,رمضان زاده سعید
منبع توسعه مديريت منابع انساني و پشتيباني - 1393 - دوره : 9 - شماره : 34 - صفحه:1 -24
چکیده    تامین اقلام آمادی یکی از نیازهای اولیه عملیات موفق در نیروهای مسلح می‌باشد. آماد و پشتیبانی نیروها همواره سعی دارند با مد نظر داشتن دو اصل بنیادی لجستیک یعنی تامین مناسب و ذخیره‌سازی مطلوب، در تمامی شرایط از جمله وضعیت‌های خاص(بحران‌های طبیعی و غیرطبیعی) آمادگی خود را حفظ نمایند، تا با پایداری در آماد رسانی موجب تداوم ماموریت کارکنان و ایجاد امنیت شوند. این پژوهش با توجه به موجود نبودن روش مناسبی برای ذخیره‌سازی در شرایط قبل از بحران و با هدف بررسی روش‌های ذخیره‌سازی در ناجا برای این شرایط، با معیار مکانی اجرا شد. این پژوهش از نظر روش، توصیفی–پیمایشی، و از نظرهدف، کاربردی است. جامعه آماری مورد مطالعه، در برگیرنده تعداد 70 نفر از فرماندهان و کارکنان آمادی آماد و پشتیبانی ناجا، یگان ویژه، معاونت عملیات و پلیس پیشگیری ناجا است. تعداد نمونه با استفاده از جدول مورگان 60 نفر تعیین، و به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از روش مطالعه اسنادی منابع و پرسشنامه محقق ساخته شامل 32 سوال استفاده شده است. روایی پرسشنامه از طریق مراجعه به نظریات خبرگان و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ(88/0)احصاءگردید. تحلیل داده‌ها ازطریق آمار توصیفی و آماره‌های آزمونt و فریدمن صورت گرفته است. اکثر قریب به اتفاق پاسخ‌دهندگان دارای تحصیلات عالی بوده و میانگین سن خدمتی و تقویمی آنها به ترتیب بین10-20، 30 - 45می‌باشد. یافته‌ها نشان‌دهنده آن است که ذخیره‌سازی قبل از بحران، باید در هر چهار بخش نگهداری مراکز مرکزی- منطقه‌ای- یگانی و رده‌ای صورت پذیرد. رتبه بندی روش‌های ذخیره‌سازی نشان می‌دهد، نگهداری رده‌ای در اولویت نخست و نگهداری در مراکز مرکزی در پایین‌ترین رده اولویت قرار دارد. بررسی یافته‌ها بیانگر آن است که تناسب با ماموریت، وجود دستورالعمل‌ها‌، اجرای دستورالعمل، استاندارد بودن، پدافند غیر عامل و استحکام بسته‌بندی از شاخصه‌ها‌ی موثر بر ذخیره‌سازی قبل از بحران همگی دارای اولویت یکسان می‌باشند. در نتیجه متولیان و مسئولان ذخیره‌سازی بایستی با دید یکسان به شاخص‌ها‌ی فوق بپردازند. اولویت داشتن نگهداری رده‌ای نسبت به نگهداری منطقه‌ای، یگانی و مرکزی ایجاب می‌کند که در برنامه‌ریزی‌ها‌ و طراحی دستورالعمل‌ها‌ی ذخیره‌سازی باید نگهداری در اولویت قرار گیرد. کلید واژه‌ها
کلیدواژه بحران ,مدیریت بحران ,ذخیره‌سازی ,اقلام آمادی.
آدرس دانشگاه علوم انتظامی امین, ایران, دانشگاه علوم انتظامی امین, ایران, دانشگاه علوم انتظامی امین, ایران, دانشگاه علوم انتظامی امین, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved