>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر فرهنگ دیوان سالار بر سکون شایستگی سازمانی با نقش میانجی فلات زدگی شغلی(مورد مطالعه: کارکنان ستاد مرکزی بانک های دولتی استان خوزستان)  
   
نویسنده سپهوند رضا ,شیخی زاده ایوب ,قهرمانی سمانه
منبع توسعه مديريت منابع انساني و پشتيباني - 1399 - دوره : 15 - شماره : 57 - صفحه:83 -107
چکیده    سازمان‌های خدماتی همچون بانک‌ها برای بقاء و دستیابی به مزیت رقابتی به شدت به سرمایه‌های انسانی ارزش‌آفرین متکی هستند و جریانی از شایستگی در جذب، به کارگماری و ارتقای استعداد‌های برتر در این سازمان‌ها وجود دارد. با این حال نهادینه‌شدن فرهنگ دیوان­سالار و تکیه بر مقررات فاقد انعطاف می‌تواند جریان شایستگی را متوقف کند و موجب سکون شایستگی شود. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر فرهنگ دیوان سالار بر سکون شایستگی در ستاد مرکزی بانک‌های دولتی استان خوزستان با نقش میانجی فلات زدگی شغلی است. جامعه آماری پژوهش شامل 110 نفر از مدیران ارشد و منابع انسانی ستاد مرکزی بانک‌های شهر اهواز بود که از میان آنها 81 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه­های فرهنگ دیوان سالار دنیسون، سکون شایستگی پژوهشگر ساخته و فلات زدگی شغلی میلیمن استفاده شد و پایایی پرسشنامه به وسیله آلفای کرونباخ تایید شد. پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها به وسیله نرم افزار پی‌ال‌اس مشخص شد که  فرهنگ دیوان سالار هم مستقیم و هم از راه افزایش فلات زدگی شغلی در سازمان موجب توقف جریان شایستگی می شود و سکون شایستگی را افزایش می‌دهد.
کلیدواژه فرهنگ دیوان سالار ,سکون شایستگی سازمانی ,فلات‌زدگی شغلی ,بانک‌های دولتی اهواز
آدرس دانشگاه لرستان, گروه مدیریت, ایران, دانشگاه لرستان, گروه مدیریت, ایران, دانشگاه لرستان, گروه مدیریت, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved