>
Fa   |   Ar   |   En
   به‌کارگیری تکنیک bwm در ارزیابی عوامل موثر بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی درطرح‌های انتقال فناوری  
   
نویسنده صادقی دروازه سعید ,صالحی صدقیانی جمشید ,مکوندی شکوفه ,منصوری موصلو فرزانه
منبع توسعه مديريت منابع انساني و پشتيباني - 1399 - دوره : 15 - شماره : 55 - صفحه:78 -103
چکیده    جذب سرمایه گذار خارجی و بهره گیری از توان و ظرفیت مالی، تکنولوژیکی و دانشیِ آن ها یکی از بهترین راه کارها جهت توسعه توان رقابتی است. هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذار خارجی در پروژه های انتقال تکنولوژی در صنعت نفت و گاز است. بدین منظور شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب –بزرگترین شرکت نفتی ایران به عنوان مورد مطالعاتی انتخاب شد. جامعه آماری پژوهش حاضر را مدیران و کارشناسان صنعت و نیز خبرگان دانشگاهی دارای تجربه توام در خصوص عوامل دخیل در جذب سرمایه گذار خارجی تشکیل می دهند. به منظور جمع آوری داده ها با استفاده از روش نمونه گیری هدفمندقضاوتی از 5 نفر از اعضای جامعه نظرسنجی به عمل آمد. به منظور تحلیل داده ها از تکنیک bwm از جمله تکنیک های نوین و کارای مبتنی بر مقایسات زوجی استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده حاکی از آن است که معیارهای بازگشت سرمایه، امنیت اصل و سود سرمایه گذاری و دسترسی به سرمایه های طبیعی جزء مهم ترین و با معیارهای دخیل در جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز هستند. در پایان نیز پیشنهادهای کاربردی برای مدیران و یکسری پیشنهادهای علمی برای پژوهش های آتی پژوهشگران ارائه شده است.
کلیدواژه سرمایه‌گذاری خارجی، شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، فن بهترین بدترین.
آدرس دانشگاه علامه طباطبائی, دانشکده مدیریت و حسابداری, ایران, دانشگاه علامه طباطبائی, دانشکده مدیریت و حسابداری, گروه مدیریت صنعتی, ایران, موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فارابی, ایران, دانشگاه علامه طباطبائی, دانشکده مدیریت و حسابداری, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved