>
Fa   |   Ar   |   En
   تبیین نقش میانجی ریسک‌های منابع انسانی در تضعیف سرمایه انسانی؛ تاثیر اینرسی شایستگی و آسیب زدگی سازمانی  
   
نویسنده شریعت نژاد علی ,حکاک محمد ,عسگری ذهابی صبا ,بیرانوند نساء
منبع توسعه مديريت منابع انساني و پشتيباني - 1399 - دوره : 15 - شماره : 55 - صفحه:36 -58
چکیده    در دنیای مدیریت امروز، سرمایه انسانی یک موضوع بسیار مهم است که اگر ریسک های مرتبط با آن شناسایی و با آن ها مقابله لازم صورت نگیرد، مخاطرات جدی را برای سازمان به وجود خواهد آورد. از این رو پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش میانجی ریسک های منابع انسانی در تضعیف سرمایه انسانی با توجه به اینرسی شایستگی و آسیب زدگی سازمانی انجام پذیرفته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات در زمره پژوهش های توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان دانشگاه لرستان هستند که با استفاده از فرمول محاسبه نمونه کوکران، نسبت به تعیین حجم نمونه اقدام شد و بر اساس آن از جامعه 370 نفری، حجم نمونه 236 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در پژوهش حاضر پرسشنامه های استاندارد است که روایی و پایایی آن ها از طریق روش اعتبار محتوا و آلفای کرونباخ تایید گردید. برای بررسی و آزمون فرضیات پژوهش از نرم افزارهای amos و spss استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که اینرسی شایستگی و آسیب زدگی سازمانی تاثیر مثبت و معنی داری بر تضعیف سرمایه انسانی دارند. همچنین نتایج نشان دهنده آن است که ریسک های منابع انسانی نقش میانجی در اثرگذاری اینرسی شایستگی و آسیب زدگی سازمانی بر تضعیف سرمایه انسانی دارند. از این رو به عنوان یک نتیجه کلی می توان گفت که اینرسی شایستگی و آسیب زدگی سازمانی ریسک های منابع انسانی زیادی را به سازمان ها تحمیل می کنند که نتیجه این امر تضعیف سرمایه انسانی در سازمان خواهد بود.
کلیدواژه هم افزایی شایستگی، آسیب زدگی سازمانی، ریسک‌های منابع انسانی، سرمایه انسانی.
آدرس دانشگاه لرستان, ایران, دانشگاه لرستان, گروه مدیریت, ایران, دانشگاه لرستان, ایران, دانشگاه لرستان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved