>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر عوامل رهبری سازمانی بر تمایل به سوت زنی (مورد مطالعه: کارکنان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج)  
   
نویسنده عاقلی میثم ,نیک منش شمس الدین ,هاشم نیا شهرام
منبع توسعه مديريت منابع انساني و پشتيباني - 1399 - دوره : 15 - شماره : 55 - صفحه:1 -35
چکیده    سوت زنی سازمانی از مفاهیم مهمی است که با ادراک افراد از رخداد وقایع خلاف قانون، اخلاق و ... سرو کار دارد و برای سازمانها بسیار حیاتی است زیرا از یک سو می تواند به شهرت و اعتبار سازمان لطمه بزند و از طرف دیگر می تواند منجر به شناسایی خطاهای ناخواسته شده و از وخیم تر شدن مسائل جلوگیری کند. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر عوامل رهبری سازمانی بر تمایل به سوت زنی کارکنان سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج می باشد. این پژوهش کاربردی و توصیفی –پیمایشی است. ابزار گردآوری داده های این تحقیق پرسشنامه استاندارد که بصورت تصادفی ساده در بین 162 نفر بر اساس فرمول کوکران توزیع گردیده است. درتحقیق حاضر، با رجوع به نظر متخصصان و اساتید از روایی ابزار اندازه گیری، درسنجش متغیرهای تحقیق اطمینان حاصل شده است و با توجه به آلفای کرونباخ پرسشنامه(0.816) از پایایی برخوردار میباشد.در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای smart pls استفاده شده است. نتایج نشان داد که رهبری تحول آفرین بر رهبری سازمانی همچنین رهبری تبادل گرا بر رهبری سازمانی و رهبری سازمانی بر تمایل به سوت زنی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
کلیدواژه رهبری تحول آفرین، رهبری تبادل گرا ، تمایل به سوت زنی.
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر, گروه مدیریت, ایران, دانشگاه پیام نور مرکز تهران, گروه مدیریت دولتی, ایران, دانشگاه پیام نور مرکز تهرانتهران, گروه علوم تربیتی, ایران
پست الکترونیکی hashemnia2877@pnu.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved