>
Fa   |   Ar   |   En
   ارتباط بین تعهد سازمانی و قصد ترک خدمت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمانشاه  
   
نویسنده رضایی روح ا...
منبع توسعه مديريت منابع انساني و پشتيباني - 1398 - دوره : 14 - شماره : 52 - صفحه:137 -154
چکیده    تعهد سازمانی به عنوان  مفهومی مدیریتی به این دلیل که می‌تواند به مزیت رقابتی و موفقیت مالی منجر شود، بسیار مهم است. بنابراین، سازمان‌هایی که می‌خواهند در دنیای پیچیده و پویای امروز فعالیت و ادامه حیات دهند باید به منظور کسب بهره‌وری بیشتر، درصدد کاهش ترک خدمت و قصد ترک خدمت کارکنان خود باشند و در این راستا باید به توانمندسازی کارکنان و افزایش تعهد سازمانی آنها بپردازند. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه تعهد سازمانی با قصد ترک خدمت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمانشاه است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه‌ی آماری شامل تمام کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمانشاه در سال 1396 می‌شود. حجم نمونه بر اساس جدول  کرجسی و مورگان 172 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای تعیین شد و با استفاده از پرسشنامه تعهد سازمانی بالفور و وکسلر (1996) و پرسشنامه قصد ترک خدمت حسینی برزنجی (1392) ارزیابی شد. داده‌ها نیز با استفاده از همبستگی پیرسون، رگرسیون چند گانه تجزیه و تحلیل شد. نتایج به دست آمده با استفاده از شاخص آماری رگرسیون چندگانه نشان داد بین تعهد سازمانی با قصد ترک خدمت کارکنان رابطه وجود ندارد.
کلیدواژه توانمند سازی، تعهد سازمانی، قصد ترک خدمت، دانشگاه علوم پزشکی
آدرس دانشگاه پیام نور واحد کرمانشاه, ایران
پست الکترونیکی khorosh10@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved