>
Fa   |   Ar   |   En
   نامه معماری و شهرسازی   
سال:1396 - دوره: - شماره:19


  tick  ارزیابی مولفه های موثر در نقش انگیزی و آسایش صوتی افراد در میدان نقش جهان اصفهان - صفحه:133-152

  tick  برداشت ساختاری از مصادیق معماری - صفحه:5-22

  tick  بررسی تاثیر مواد تغییرفازدهنده بر طول دوره گذر فصلی بهاری و پاییزی در ساختمان های مسکونی - صفحه:39-60

  tick  بررسی وضعیت دیواره های جداکننده در کیفیت تهویه مطبوع و شرایط جریان هوای داخل فضاهای اداری با روش Cfd - صفحه:61-76

  tick  کاربست روش سنجش «شاخص کیفیت طراحی مکان» در ارزیابی تطبیقی فضاهای تاریخی- فرهنگی بررسی موردی: دو فضای تاریخی بافت قدیم شیراز - صفحه:113-132

  tick  مروری بر سیر تغییرات ساختاری و آسیب دیدن تزئینات در بقعه شاه عباس دوم در قم - صفحه:23-38

  tick  چارچوب بهسازی منظر حاشیه رودخانه های شهری بر اساس خدمات اکوسیستم موردپژوهی رودخانه سفیدرود آستانه اشرفیه - صفحه:77-92

  tick  چهارچوب توسعۀ میان افزا در بافت های تاریخی بررسی موردی: دستور کار طراحی سایت ایلچی خان در بافت تاریخی یزد - صفحه:93-112

  tick  گونه شناسی رویکردهای نظری و تجربی نابرابری های منطقه ای - صفحه:153-169
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved