>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی خصوصیات رئولوژیکی و فیزیکوشیمیایی امولسیون روغن آفتابگردان تحت تاثیر آلبومین تخم مرغ  
   
نویسنده میرعرب رضی سعید ,معتمدزادگان علی ,شهیدی احمد ,رشیدی نژاد علی
منبع نوآوري در علوم و فناوري غذايي - 1399 - دوره : 12 - شماره : 3 - صفحه:67 -77
چکیده    در سیستم های غذایی بر پایه امولسیون، خصوصیات فیزیکی و رئولوژیکی مطلوب جهت نگهداری و حمل و نقل ضروری می باشد.  پروتئین ها با خصوصیات امولسیفایری نقش ویژه ای در تولید این محصولات دارند. در این پژوهش از پروتئین آلبومین سفیده تخم مرغ در غلظت های مختلف (0.1-5 درصد (وزنی وزنی)) جهت تولید امولسیون 30 درصد روغن در آب استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد در غلظت های 3 و 5 درصد آلبومین خامه ای شدن (طی 21 روز) رخ نداد. اندازه ذرات امولسیون در غلظت 0.1 درصد آلبومین به صورت معنی داری بیشتر از سایر نمونه ها بود (p<0.05). پتانسیل زتای نمونه های امولسیون تولیدی در محدوده 21 تا 36 میلی ولت بود. میزان پتانسیل زتا در امولسیون حاوی 5 درصد آلبومین به صورت معنی داری کمتر از سایر نمونه ها بود (p<0.05). نتایج آزمون رئولوژیکی نشان داد که مدل کارئا بهترین مدل جهت برازش داده های رفتار جریان نمونه های امولسیونی بود. ویسکوزیته برشی صفر در نمونه های حاوی مقادیر بالاتر آلبومین (1-5 درصد) کمتر بود. رفتار شل شوندگی با برش با افزایش غلظت آلبومین تقویت شد. نتایج آزمون روبش فرکانس نشان داد که مدول الاستیک در تمامی گستره ی فرکانسی مورد بررسی بیشتر از مدول ویسکوز بود. ریز ساختار امولسیون های تولیدی بیانگر وجود ساختار همگن تر در امولسیون های حاوی مقادیر بیشتر آلبومین بود. به طور کلی نتایج نشان داد با استفاده از آلبومین در غلظت 5 درصد می توان امولسیونی با خصوصیات فیزیکوشیمیایی و رئولوژیکی مطلوب تولید نمود.
کلیدواژه آلبومین، اندازه ذرات، پتانسیل زتا، پایداری امولسیون، خصوصیات رئولوژیکی
آدرس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری, گروه علوم و صنایع غذایی, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری, گروه علوم و صنایع غذایی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی, گروه علوم و صنایع غذایی, ایران, دانشگاه مسی, گروه علوم و صنایع غذایی, نیوزلند
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved