>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی اثر هم افزایی حضور نانوذرات Tio2 و Sio2 در نانوکامپوزیت های پلی استایرن و مقایسه خواص حرارتی و مکانیکی آنها  
   
نویسنده رستگار امید ,دهقانی مازیار ,مهربانی زین آباد ارجمند ,محبی ابوالفضل
منبع نانو مواد - 1390 - دوره : 3 - شماره : 7 - صفحه:42 -49
چکیده    در این پژوهش، بهبود خواص مکانیکی مانند ازدیاد طول تا نقطه شکست و مدول یانگ پلی استایرن در حضور نانوذرات تیتان و سیلیس مورد بررسی قرار گرفت. از روش محلول جهت سنتز نانوکامپوزیت های پلی استایرین/سیلیس، پلی استایرین/سیلیس/تیتان و پلی استایرین/تیتان استفاده شد. برای شکست بهتر تجمع نانوذرات در حلال، از یک همزن مکانیکی مافوق صوت استفاده گردید. مورفولوژی نمونه های تولیدی، توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی، میکروسکوپ الکترونی عبوری و آنالیز وزن سنجی حرارتی بررسی شد. خواص مکانیکی نانوکامپوزیت ها نیز با اندازه گیری مدول یانگ، ازدیاد طول تا نقطه شکست و استحکام ضربه ای مطالعه شد. نتایج نشان دادند که ازدیاد طول تا نقطه شکست پلی استایرن دارای هر دو نانوذره تیتان و سیلیس به طور قابل توجهی بهبود یافت. همچنین، در نمونه 1% وزنی پلی استایرین/سیلیس/تیتان، نتایج بیانگر افزایش مدول یانگ، چقرمگی (میزان انعطاف پذیری نسبی) و میزان ازدیاد طول تا نقطه شکست بود. این پدیده ناشی از شکست مطلوب ساختار تجمعی نانوذرات و همچنین توزیع مناسب آنها در زمینه پلی استایرنی است. در این حالت، نانوذرات در حفره های کوچک جای گرفته و مانند پلی در بین لایه های زمینه عمل می کنند و سبب بهبود ازدیاد طول تا نقطه شکست پلی استایرن می شوند. همچنین، پایداری حرارتی نمونه ها به علت ساختار یکنواخت و همگن آنها و کاهش تعداد نقاط نقص، در مقایسه با پلی استایرن خالص افزایش می یابد.
کلیدواژه خواص مکانیکی ,خواص حرارتی ,پلی استایرن ,نانوسیلیس ,نانوتیتان
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب, ایران, دانشگاه صنعتی اصفهان, ایران, دانشگاه صنعتی اصفهان, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved