>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی ساختار و مشخصه‌یابی نانوسیلیکا آئروژل تهیه شده به روش سل-ژل  
   
نویسنده میرجلیلی فاطمه ,منافی صاحبعلی ,رجبی الهه ,فروتن بهزاد
منبع نانو مواد - 1401 - دوره : 14 - شماره : 52 - صفحه:285 -294
چکیده    در این تحقیق، نانوسیلیکا آئروژل با استفاده از فرآیند سل-ژل تهیه گردید. بدین منظور از تترا اتیل اورتوسیلیکات به‌ عنوان ماده اولیه استفاده شد و در ادامه از اسید کلریدریک و محلول آمونیاک به‌ عنوان دو کاتالیزور در دو مرحله استفاده گردید. نتایج نشان داد که بهترین زمان ژلاسیون 7 روز و بهترین زمان برای خشک ‌کردن ژل h 12 و دمای °c 60 می‌باشد. با توجه به بررسی تصاویر میکروسکوپ نوری نشان داده شد که نمونه بدست‌ آمده استفاده از محلول ان هگزان و اتانول دارای ساختار مطلوب‌تری می‌باشد و به ابعاد تخلخلی ریزتری دست‌ یافته است  که نتایج حاصل از میکروسکوب الکترونی روبشی تولید سیلیکا آئروژل با تخلخل‌هایی در حد نانو را تایید نمود. نتایج xrd نشان داد که سیلیکا آئروژل تولیدی دارای ساختار آمورف می‌باشد. نتایج ftir نشان داد پیک جذبی در cm^-1 2980 مربوط به پیوندهای خمشی ch3 می‌باشد. نتایج آنالیزهای حرارتی نشان داد که سیلیکا آئروژل تولیدی تا دمای °c 350 پایدار بوده و در دماهای بالاتر از این دما خاصیت آبدوستی پیدا می‌کند. بنابراین با عملیات حرارتی نمونه سیلیکا آئروژل در دماهای بالاتر از این دما می‌توان به سیلیکا آئروژل آبدوست با ساختار مستحکم‌تر دست‌ یافت.
کلیدواژه نانوسیلیکا آئروژل، سل-ژل، میکروسکوپ نوری/الکترونی، آبدوست
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد, گروه مهندسی مواد, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود, دانشکده فنی و مهندسی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود, دانشکده فنی و مهندسی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر, دانشکده پزشکی, گروه داروشناسی, ایران
 
   structure evaluation and characterization of nano-silica aerogel by sol-gel method  
   
Authors foroutan b. ,rajabi e. ,mirjalili f. ,manafi s.a.
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved