>
Fa   |   Ar   |   En
   تهیه نانوکامپوزیت کیتوسان/Sba-15 با روش الکتروریسی جهت حذف رنگزای قرمز درخشان (Brilliant Red E-4ba) از پساب‌های رنگی  
   
نویسنده بهلکه فرهاد ,حبیبی جویباری محمد ,ظفر مهرابیان رامین ,عبادی مهدی
منبع نانو مواد - 1399 - دوره : 12 - شماره : 44 - صفحه:265 -273
چکیده    در این تحقیق، حذف رنگزای قرمز درخشان (brilliant red e-4ba) با استفاده از نانوالیاف کامپوزیت کیتوسان/sba-15 مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور ابتدا، سورفاکتانت p123، هیدروکلریک اسید، teos و اتانول تحت کنترل دمایی با یکدیگر مخلوط شدند، که نتیجه آن سنتز پودر نرم و سفید رنگ sba-15 بود. سپس با حل کردن این پودر درآب مقطر دیونیزه، محلول آن تهیه و با محلول پودر کیتوسان در استیک اسید، مخلوط شده و پس از هم زدن با دستگاه التراسونیک پراپی، مخلوط فوق برای سنتز نانوالیاف کامپوزیتی کیتوسان/sba-15 به داخل دستگاه الکتروریسی منتقل گردید. نانوالیاف کامپوزیت کیتوسان/sba-15 با روش الکتروریسی سنتز شد. تشکیل نانوالیاف موردنظر و ساختار ترکیبات سنتز شده به کمک تکنیک‌های xrd، tem و ftir تایید شد. در ادامه، اثر پارامترهای مختلف از جمله، ph، زمان تماس و مقدار نانوجاذب در جداسازی رنگ مورد نظر، مورد بررسی قرار گرفته و بهینه شد. بر اساس نتایج بدست آمده، مقادیر بهینه ph، مقدار نانوجاذب و زمان تماس به ترتیب 7، g 0.03 و min 40 بود. مطالعات سینتیکی و ترمودینامیکی فرآیند حذف رنگ نیز بررسی شد. بررسی‌ها نشان داد، ایزوترم جذب این رنگزا بر روی نانوالیاف کامپوزیت کیتوسان/sba-15، از معادله لانگمیور تبعیت می‌کند. همچنین مطالعات سینتیکی انجام شده در مورد جذب رنگ مورد نظر، نشان داد که سینتیک جذب آن از یک معادله شبه مرتبه دوم پیروی می‌کند. نتایج بدست آمده نشان داد که نانوالیاف کامپوزیت کیتوسان/sba-15، می‌تواند به عنوان یک جاذبارزان و کارآمد برای حذف رنگزای قرمز درخشان (brilliant red e-4ba) استفاده شود.
کلیدواژه الکتروریسی، نانوالیاف، کیتوسان، رنگزای قرمز درخشان، ایزوترم جذب
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان, دانشکده علوم, گروه شیمی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان, دانشکده علوم, گروه شیمی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان, دانشکده علوم, گروه شیمی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان, دانشکده علوم, گروه شیمی, ایران
پست الکترونیکی mehdi_2222002@yahoo.com
 
   preparation of chitosan / sba-15 nanocomposite by electrospinning method to remove brilliant red dye (brilliant red e-4ba) from colored effluents  
   
Authors bahalkeh f. ,ebadi m. ,habibi-juybari m. ,zafar-mehrabian r.
  
Keywords sba-15
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved