>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی مشخصات میکروساختاری نانوسیم‌های Tio2 ساخته شده به روش هیدروترمال  
   
نویسنده رمضانی‌ثانی سعیده ,صانعی احمد
منبع نانو مواد - 1399 - دوره : 12 - شماره : 44 - صفحه:233 -237
چکیده    در این مقاله، نانوسیم‌های tio2 به روش هیدروترمال بر روی زیرلایه ti رشد داده شد و سپس مورفولوژی و ساختار نمونه با استفاده از تکنیک‌های sem و xrd بررسی شد. با استفاده از الگوهای پراش، مشخصات میکروساختاری از جمله اندازه دانه‌های بلور، میکروکرنش، کرنش حجم و ضریب بافت مورد مطالعه قرار گرفت. تصویر sem وجود نانوسیم‌هایی با قطر nm 20-110 و طول‌هایی با ده‌ها میکرومتر را نشان داد. در مراحل رشد هیدروترمال، ابتدا یک لایه tio2 بر روی سطح ایجاد می‌شود که با افزایش دما، لایه به نانوورق و سپس به نانومیله و در نهایت نانوسیم‌های tio2 تبدیل می‌شوند. به منظور بررسی مشخصات میکروساختاری، از تکنیک xrd استفاده شد. تحلیل‌های xrd وجود فاز روتایل با جهت ارجح (101) را نشان داد که محاسبه ضریب بافت نمونه نیز آن را تایید نمود. برای محاسبه پارامترهای کرنش و اندازه بلور، از روش معمول ویلیامسون-هال (w-h) استفاده شد. با توجه به رسم نمودار w-h، اندازه بلور و میکروکرنش به ترتیب برابر با nm 25 و 0.0008 بدست آمد. اندازه بلور با روش شرر نیز محاسبه شد و مقدار آن nm 34.26 بدست آمد و علت تفاوت آن با روش ویلیامسون-هال بیان شد. همچنین نتایج نشان داد که در سطح شبکه بلور، انقباض رخ داده و شبکه تحت تنش فشاری قرار گرفته است که بر اثر آن حجم 2.94 درصد کاهش یافته است. محاسبه ضریب بافت، وجود جهت ارجح (101) فاز روتایل را نشان داد.
کلیدواژه نانوسیم Tio2، هیدروترمال، خواص میکروساختاری، کرنش شبکه
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن, گروه فیزیک, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده مکانیک, ایران
پست الکترونیکی san2152000@yahoo.com
 
   microstructure characterization of tio2 nanowires by hydrothermal method  
   
Authors sanei a. ,ramezani-sani s.
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved