>
Fa   |   Ar   |   En
   فقر نظریه‌پردازی: پیشنهاد مدلی تحلیلی برای تبیین وضعیت رشد جامعه‌شناسی در ایران  
   
نویسنده موسوی یعقوب ,رحیمی سجاسی مریم
منبع مسائل اجتماعي ايران - 1389 - دوره : 1 - شماره : 2 - صفحه:169 -192
چکیده    تاکنون دیدگاه‌های مختلفی در منابع و ادبیات علوم اجتماعی در خصوص وضعیت رشد و توسعه جامعه‌شناسی در ایران مطرح شده است. عده‌ای با استناد به عدم تولید نظریه در این رشته تاکید دارند که جامعه‌شناسی در ایران فاقد رشد و گسترش مطلوب بوده و متناسب با نیازها و مباحث کنونی جامعه ایران توسعه نیافته است. برخی دیگر با توجه به شرایطی که علوم انسانی و جامعه‌شناسی در ایران داشته است، با اشاره به حجم تولیدات علمی در این رشته، وضعیت رشد آن را مطلوب ارزیابی کرده و چشم‌انداز روشنی را برای آینده آن ترسیم می‌کنند. دلایل و عوامل مختلفی ممکن است در تبیین این موضوع قابل بررسی باشند. این مقاله درصدد است بدون ورود به مباحث توسعه‌یافتگی یا توسعه‌نیافتگی جامعه‌شناسی در ایران، با استفاده از عمده‌ترین رویکردها در خصوص چرایی و چگونگی رشد جامعه‌شناسی در جامعه‌ای خاص و استفاده از مصاحبه با تعدادی از استادان جامعه‌شناسی دانشگاه‌های تهران، مدلی تحلیلی برای تبیین وضعیت رشد جامعه‌شناسی در ایران عرضه کند. مدلی که بتوان فرضیاتی از آن استنتاج کرد و در مطالعات عینی و نظام‌مند دیگر آن‌ها را مورد بررسی قرار داد. امیل دورکیم، کارل مانهایم، تامس کوهن و مایکل مولکی از جمله نظریه‌پردازان کلیدی در حوزه تفکر و اندیشه نظری در جامعه‌شناسی علم و معرفت‌اند که دیدگاه‌های آن‌ها در این بررسی در حد لازم مورد استفاده قرار گرفته است. روش مورد استفاده اسنادی ـ تحلیلی، کیفی و مصاحبه ساختاریافته است.
کلیدواژه جامعه شناسی ,تمایزپذیری ,یکپارچگی ,اجتماع علمی ,هویت رشته ای ,تفکیک و پیوستگی نهادی ,تفکیک و پیوستگی معرفتی ,Sociology ,Differentiation ,Integration ,Science community ,Field identity ,Institutional difference and integration ,Epistemological integration and differentiation
آدرس دانشگاه الزهرا (س), استادیار جامعه‌شناسی , ایران, کارشناس ارشد جامعه‌شناسی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved