>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی مسائل اجتماعی ایران   
سال:1395 - دوره:7 - شماره:2


  tick  از هنجارگرایی تا هنجارگریزی: سنخ شناسی همنوایی اجتماعی و تحلیل کیفی شرایط علّی موثر بر آن - صفحه:77-104

  tick  انجمن معتادان گمنام و اثربخشی رویکردهای اخلاق محور در بازپروری معتادان - صفحه:219-249

  tick  بررسی تطبیقی کیفیت زندگی مربوط به سلامت بزرگسالان شهر تهران، با تاکید بر سلامت خودادراک - صفحه:55-76

  tick  تبیین جامعه شناختی عوامل مرتبط با بی تفاوتی اجتماعی - صفحه:133-159

  tick  تبیین جامعه شناختی عوامل موثر بر مدیریت بدن با تاکید بر خودنمایی (مورد مطالعه: مردان شهر تهران) - صفحه:29-53

  tick  تحلیل جرم شناختی خود-دگرکشی، با تاکید بر خود-دگرکشی انگیزشی - صفحه:287-310

  tick  رابطه ی بین آگاهی و ارزیابی از اجرای مجازات های رسمی و نگرش نسبت به جرم (مورد مطالعه: خمینیشهر اصفهان) - صفحه:161-190

  tick  فراتحلیل تحقیقات مربوط به طلاق: رویارویی عوامل فردی و اجتماعی - صفحه:191-218

  tick  کاربست کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاه های ایران به مثابه یک مساله - صفحه:251-286

  tick  همگون گزینی در جامعه ناهمگون: تبیین گرایش عام به همسان همسری در بین جوانان ایرانی - صفحه:105-132

  tick  واکاوی ادراک جوانان از تجربه طلاق: مطالعه ی کیفی در شهر تهران - صفحه:1-28

  tick  چالش های زندگی دانشجویی در خوابگاه های خودگران در شهر تهران (با تاکید بر آسیب های اجتماعی) - صفحه:311-338
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved