>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی مسائل اجتماعی ایران   
سال:1395 - دوره:7 - شماره:1


  tick  آسیب شناسی تحولات الگوی مصرف: مصرفگرایی و تجمل پرستی، پدیده نوظهور در جوامع روستایی کنونی ایران مطالعه موردی: روستای حصار خروان قزوین - صفحه:261-283

  tick  بررسی رابطه سرمایه فرهنگی و گرایش والدین به تبعیض جنسیتی (مطالعه موردی والدین شهرستان جوانرود) - صفحه:27-56

  tick  بررسی عوامل فرهنگی موثر بر رفتارهای معطوف به حفظ محیط زیست مورد مطالعه: ساکنین مناطق 5 و 81 شهر تهران - صفحه:1-26

  tick  بررسی وضعیت طرد اجتماعی زنان روستایی (مورد مطالعه: روستای چمران از توابع بخش نوبران در شهرستان ساوه) - صفحه:229-260

  tick  تبیین جامعه شناختی تاثیرات مردسالاری بر احساس محرومیت نسبی و احساس بیگانگی زنان از خود و از زندگی زناشویی - صفحه:57-98

  tick  تجربه زیستهی جوانان در مواجهه با چالش های هویتی جامعه ی گذار (مطالعه کیفی جوانان 30 - 20 سال شهر اصفهان) - صفحه:99-124

  tick  دین داری و الگوی تربیتی خانواده (بررسی تاثیرات خانواده بر رفتار دینی نوجوانان در شهر تهران) - صفحه:283-314

  tick  شبکه های اجتماعی و چالش های آن برای نظام خانواده در ایران: مطالعه عضویت زوجین در فیسبوک و مسائل و پیامدهای اجتماعی آن بر حریم خانواده - صفحه:203-230

  tick  فهم تجربه ی زیسته ی دانشجویان غیر مذهبی از طرد و پذیرش (مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های علوم اجتماعی دانشگاه تهران و دانشگاه علامه طباطبائی) - صفحه:155-178

  tick  مطالعه کیفی تصمیم گیری های زنان در رابطه با جراحی های زیبایی (با رویکرد نظریه مبنایی) - صفحه:179-202

  tick  مطالعه کیفی علل و زمینه های سرقت از منازل و تاثیر آن بر نظم و امنیت اجتماعی (مورد مطالعه: شهر قم) - صفحه:125-154
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved