>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش آب ایران   
سال:1395 - دوره:10 - شماره:2


  tick  ارائه مدل ترکیبی منحنی سنجه ی رسوب و شبکه ی عصبی مصنوعی در برآورد بار رسوب بستر (مطالعه موردی: رودخانه قطورچای) - صفحه:1-8

  tick  ارزیابی برخی مدل‌های نفوذ آب به خاک در کاربری‌های اراضی مختلف - صفحه:27-36

  tick  ارزیابی سناریوهای مختلف مدیریت سفره آب زیرزمینی دشت بروجن - فرادنبه با استفاده از مدل Weap - صفحه:167-174

  tick  ارزیابی عملکرد برخی مدل‌های ریزمقیاس‌سازی دمای هوای روزانه برای برخی از مناطق ایران - صفحه:153-166

  tick  ارزیابی و مقایسه مدل‌های Icss و Rootcanal برای شبیه‌سازی جریان در کانال‌های آبیاری (مطالعه موردی: شبکه آبیاری قوریچای) - صفحه:107-116

  tick  ارزیابی پایداری و تعیین الگوی کشت سیستم‌های زراعی با برنامه‌ریزی ریاضی چندهدفه - صفحه:65-73

  tick  انتخاب شاخص خشکسالی Spi مناسب با تکیه بر وضعیت آب‏های زیرزمینی در دشت یزد- اردکان - صفحه:175-181

  tick  برآورد دمای سطح زمین با استفاده از الگوریتم سبال (مطالعه موردی: استان همدان) - صفحه:183-188

  tick  برآورد ضریب گیاهی نخود با استفاده از لایسیمتر در منطقه خرم‌آباد - صفحه:117-123

  tick  بررسی آزمایشگاهی تغییرات زمانی شوری زه‌آب کشاورزی مربوط به عمق‌های مختلف زهکش - صفحه:9-17

  tick  بررسی اثر شیب دیواره کانال و ضریب هدایت هیدرولیکی روی دبی نشتی با نرم‌افزار Seep/W - صفحه:189-191

  tick  بررسی دقت برخی از مدل‌های برآورد تلفات ناشی از تبخیر و باد در سیستم‌ آبیاری بارانی کلاسیک ثابت - صفحه:47-54

  tick  بررسی نظری و آزمایشگاهی سرریز لبه‌تیز در انتهای لوله‌های افقی - صفحه:19-26

  tick  بررسی هیدرولیک فرآیند رسوبشویی تحت فشار با توسعه مجرای تخلیه کننده تحتانی در مخزن سد - صفحه:55-63

  tick  بررسی و ارزیابی فنی برخی سامانه‌های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت دشت کوهدشت - صفحه:125-132

  tick  بهینه‌سازی سیستم‌های آب‌رسانی تحت فشار به روش برنامه‌ریزی خطی در حالت جریان‌ میرا - صفحه:37-46

  tick  تاثیر تغییر اقلیم بر خصوصیات بارندگی دوره آینده (مطالعه موردی: استان گلستان) - صفحه:75-84

  tick  تعیین پارامترهای اساسی در فرآیند ذوب برف در تخمین آب‌نگار سیل در حوضه آبریز کارون - صفحه:133-142

  tick  رویکرد نظریه آشوب در تحلیل سری زمانی دبی رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه کشکان) - صفحه:97-106

  tick  شبیه‌سازی عددی جریان و رسوب با مدل Cche2d(مطالعه موردی: پیچانرود پایین‌دست سد میناب) - صفحه:193-197

  tick  شناسایی سناریوی مناسب بهترین راهکارهای مدیریتی در ارتقاء کمیت و کیفیت رواناب شهری با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی - صفحه:85-96

  tick  مدل‌سازی تجربی تاثیر شرایط غیردائمی جریان بر رفتار بستر فرسایش‌پذیر - صفحه:143-152
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved