>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش آب ایران   
سال:1395 - دوره:10 - شماره:1


  tick  آنالیز ابعادی الگوی خیسیدگی خاک از کپسول‎های رسی متخلخل - صفحه:77-85

  tick  اثر تغییر اقلیم بر جریان حوضه آبریز رودخانه‌ قره‌سو کرمانشاه - صفحه:21-26

  tick  ارزیابی مبادلات آب مجازی و ردپای آب برخی محصولات کشاورزی در ایران - صفحه:49-58

  tick  ارزیابی میزان غلظت جیوه در آب خور موسی در استان خوزستان - صفحه:175-179

  tick  برآورد تقاضای آب در تولید محصول یونجه (مطالعه موردی شهرستان‌های قروه و دهگلان) - صفحه:115-122

  tick  بررسی آزمایشگاهی تاثیر استفاده از طوق در کاهش عمق و تاخیر در شروع آبشستگی در اطراف تکیه‌گاه مستطیلی پایه پل - صفحه:133-141

  tick  بررسی اثر کاربرد کاه جو به‌ عنوان فیلتر آلی برای کاهش نیترات آب زهکشی - صفحه:87-96

  tick  بررسی استفاده از ساقه برنج برای حذف کروم از محیط آبی - صفحه:123-132

  tick  بررسی تغییرات زمانی و مکانی سطح آب زیرزمینی نسبت به فاصله از رودخانه زاینده‌رود (بررسی موردی: دشت کوهپایه- سگزی اصفهان) - صفحه:27-37

  tick  بررسی پیامدهای اقتصادی بازارهای محلی آب (بررسی موردی شهرستان اردبیل) - صفحه:163-169

  tick  تاثیر سوپرجاذبA200 در شرایط تنش خشکی بر برخی پارامترهای فیتوشیمیایی گیاه فلفل قلمی (Capsicum Frutescence) و بهره‌وری آب - صفحه:107-114

  tick  تاثیر پارامترهای هندسی بر توزیع سرعت در کانال‌های روباز با مقطع مرکب - صفحه:11-19

  tick  تحلیل روند تبخیر و تعرق مرجع و بارندگی در تعدادی از ایستگاه‌های سینوپتیک حوضه آبریز دریاچه ارومیه - صفحه:143-152

  tick  تحلیل فراوانی منطقه‌ای جریان‌های حداقل با استفاده از گشتاورهای خطی و روش‌های چند‌متغیره - صفحه:171-174

  tick  تخمین ضریب انتقال آبخوان با استفاده از ظرفیت ویژه - صفحه:159-162

  tick  تعیین ابعاد بهینه زهکش پنجه‌ای بر اساس بهترین خط نشت در سد‌های خاکی همگن با استفاده از مدل آزمایشگاهی - صفحه:1-10

  tick  تعیین کارآیی سیستم آبیاری قطره‌ای زیرسطحی (مطالعه موردی: باغ هلو و مرکبات شهرستان کردکوی) - صفحه:69-76

  tick  ضریب دبی جریان برای دریچه‌های قائم - صفحه:153-158

  tick  کاربرد پلی‌آکریل‌آمید در مهار اثر چرخه انجماد- ذوب در خاک بر تولید رواناب و هدررفت خاک - صفحه:39-47

  tick  کارکرد سرریزهای لبه‌کوتاه کرامپ در پیچ یک آبراهه - صفحه:59-67

  tick  مقایسه آبنمود واحد لحظه‌ای ژئومورفولوژیک، ژئومورفوکلیماتیک، روسو و آبنمود واحد Scs (مطالعه موردی: حوزه آبخیز منشاد) - صفحه:97-106
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved