>
Fa   |   Ar   |   En
   کشت گیاه روناس به عنوان روشی موثر و کارا در اصلاح یک خاک شور- سدیمی  
   
نویسنده مظلوم نجمه ,خراسانی رضا ,فتوت امیر ,هاشمی‌نژاد یوسف
منبع پژوهش آب ايران - 1392 - دوره : 7 - شماره : 12 - صفحه:159 -167
چکیده    برای اصلاح خاک‌های تحت تاثیر نمک علاوه بر کاربرد اصلاح ‌کننده‌های شیمیایی می‌توان از روش گیاه‌پالایی نیز استفاده کرد. این پژوهش در ستون‌هایی پر شده از یک خاک شور- سدیمی برای ارزیابی اثر گیاه‌پالایی گیاه روناس در بهبود خصوصیات خاک انجام شد. 7 تیمار آزمایشی با سه تکرار به صورت یک طرح کاملا تصادفی شامل سه تیمار گیاهی (سسبانیا، روناس و مَرغ)، سه تیمار شیمیایی (گچ در دو سطح و اسید سولفوریک) و یک شاهد در این ستون‌ها اعمال شدند. 5/5 ماه پس از کشت گیاهان در ستون‌های خاک و یک ماه پس از اعمال تیمارهای شیمیایی، تمامی ستون‌ها با 41 لیتر آب آبشویی شدند. سپس برخی خصوصیات خاک شامل ضریب هدایت هیدرولیکی اشباع (ks)، میانگین وزنی قطر خاکدانه (mwd)، هدایت الکتریکی عصاره اشباع (ece)، نسبت جذب سدیم (sar) و مقدار سدیم محلول در زه‌آب اندازه‌گیری شدند. نتایج نشان داد روناس بیشترین اثر را در بهبود خصوصیات فیزیکی خاک داشته است، به طوری که بیشترین ks ( cm s-15-10×5/20) و mwd (92/0) مربوط به آن و کمترین آن‌ها (cm s-15-10×4/2 و 2/0) مربوط به شاهد است. بیشترین خروج سدیم از خاک با مقدار 3/55 گرم در تیمار روناس اتفاق افتاد که سه برابر شاهد بود. همه تیمارها سبب کاهش معنی‌دار sar نسبت به شاهد شدند. با توجه به کارایی گیاه روناس در بهبود خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک، کشت این گیاه را می‌توان به عنوان روشی مفید و کم‌ هزینه برای اصلاح خاک‌های شور- سدیمی معرفی کرد.
کلیدواژه آبشویی ,اصلاح کننده‌های شیمیایی ,خاک‌های شور- سدیمی ,روناس ,گیاه‌پالایی
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, مرکز ملی تحقیقات شوری, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved