>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر کیفیت آب آبیاری (شور- سدیمی) بر تغییرات نفوذ و راندمان کاربرد آب در آبیاری جویچه‌ای  
   
نویسنده امداد محمد رضا ,طباطبایی حسن
منبع پژوهش آب ايران - 1392 - دوره : 7 - شماره : 12 - صفحه:151 -157
چکیده    یکی از فاکتورهای تاثیرپذیر از کیفیت آب آبیاری از نظر شوری و سدیم، راندمان کاربرد است که نقش مهمی در مدیریت و برنامه‌ریزی آبیاری دارد. در این پژوهش کیفیت‌های مختلف آب آبیاری از نظر شوری و سدیم شامل سه تیمار با هدایت الکتریکی (شاهد) 6/0، 2 و 6 دسی‌زیمنس بر متر با نسبت‌های جذبی سدیم به ترتیب 9/0، 10 و30 در یک فصل زراعی برای زراعت ذرت علوفه‌ای استفاده شدند. با استفاده از مدل بیلان حجمی، ضرایب معادله نفوذ کوستیاکوف- لوییز تعیین و ضمن تعیین تغییرات نفوذ، تغییرات راندمان کاربرد حاصل از کیفیت‌های مختلف آب در انتهای فصل رشد بررسی شد. نفوذ نهایی خاک در تیمار شاهد، شوری 2 و 6 دسی‌زیمنس بر متر در انتهای دوره به ترتیب به میزان 34، 45 و 61 درصد نسبت به ابتدای دوره کاهش یافت. در این راستا راندمان کاربرد در تیمارهای شاهد، 2 و 6 دسی زیمنس بر متر در انتهای دوره به میزان به ترتیب حدود 27، 49 و62 درصد نسبت به ابتدای دوره کاهش داشت که ضروری است برنامه‌ریزی آبیاری مناسبی برای افزایش راندمان کاربرد در آبیاری جویچه‌ای در شرایط کاربرد آب شور و سدیمی انجام شود.
کلیدواژه آبیاری جویچه‌ای ,راندمان کاربرد ,آب شور- سدیمی ,نفوذپذیری
آدرس موسسه تحقیقات خاک و آب, ایران, دانشگاه شهرکرد, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved