>
Fa   |   Ar   |   En
   تعیین تاثیرپذیری نتایج آزمون نفوذسنجی از کیفیت آب ورودی در پیش‌بینی پتانسیل انسداد معدنی پوشش‌های زهکشی مصنوعی  
   
نویسنده پدرام شهره ,حسن‌اقلی علیرضا
منبع پژوهش آب ايران - 1392 - دوره : 7 - شماره : 12 - صفحه:11 -19
چکیده    این تحقیق در شرایط آزمایشگاهی با استفاده از دو مدل فیزیکی نفوذسنج انجام شد. به دلیل لزوم مطالعه اثر کیفیت آب ورودی بر نتایج آزمون نفوذسنجی، علاوه بر کاربرد آب غیرشور با ds/m 78/0= ecو (meq/lit)0.5 23/1=sar، استفاده از زه‌آب‌های شور منطقه خرمشهر به ترتیب با ds/m 124=ec، (meq/lit)0.5 28/79=sar و ds/m 2/22ec=، (meq/lit)0.5 27/26=sar در حضور خاک شور- سدیمی (ds/m 3/169ec=،(meq/lit)0.5 18/45=sar)، مدنظر قرار گرفت. پوشش مصنوعی مورد استفاده از نوع pp450 بود که مطابق ضوابط طراحی، مناسب خاک منطقه تشخیص داده شد. آزمون‌ها در پنج گرادیان هیدرولیکی 1، 5/2، 5، 5/7 و 10 و سه تکرار انجام شد و شاخص‌های هدایت هیدرولیکی و نسبت گرادیان به صورت آزمایش در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی بررسی شد. نتایج نشان داد که اگر چه در تمامی آزمون‌ها نسبت گرادیان کمتر از یک بود، لیکن کمیت آن در شرایط کاربرد شورترین زه‌آب به میزان بحرانی (0/1) نزدیک‌تر شد. با مقایسه مقادیر متوسط هدایت هیدرولیکی مشخص شد که مقدار آن با افزایش ec آب ورودی کاهش یافت، به طوری که متوسط هدایت هیدرولیکی در شرایط کاربرد آب غیرشور به ترتیب 55/3 و 26/1 برابر متوسط آن در کاربرد زه‌آب با ec برابرds/m 124 و ds/m2/22 بود. کاهش قابل توجه مقادیر متوسط هدایت هیدرولیکی و افزایش نسبت گردایان‌ در شرایط کاربرد آب با شوری‌های بالاتر، حکایت از آن دارد که به کیفیت آب باید به عنوان یک عامل تاثیرگذار بر نتایج آزمون نفوذسنجی توجه شود.
کلیدواژه پوشش مصنوعی ,خرمشهر ,زهکشی ,شوری آب ,نسبت گرادیان ,نفوذسنج ,هدایت هیدرولیکی
آدرس دانشگاه تهران, ایران, موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved