>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی حساسیت ضریب اطمینان در برابر گسیختگی صفحه ای سواحل رودخانه نسبت به تغییرات پارامترهای موثر در تحلیل پایداری سواحل  
   
نویسنده صمدی امیر ,امیری تکلدانی ابراهیم ,رحیمی حسن
منبع پژوهش آب ايران - 1386 - دوره : 1 - شماره : 1 - صفحه:25 -34
چکیده    مطالعات مربوط به موضوع تخریب توده ای سواحل رودخانه ها به دلیل نقشی که در تولید مقدار قابل توجهی از رسوبات و در نتیجه اثرگذاری بر خصوصیات مجاری رودخانه ها و توسعه پهنه سیلابی دارد، از اهمیت زیادی برخوردار است. برای بررسی فرآیند تخریب سواحل لازم است مقدار پارامترهای موثر در تحلیل پایداری سواحل تعیین شود. به دلیل وجود مشکلات فنی و اجرایی، محاسبه برخی از مقدار پارامترها به راحتی میسر نیست، لذا در برخی موارد با پذیرفتن درصدی خطا در محاسبات مربوط، با استفاده از تجارب و اطلاعات موجود مقدار آن ها تخمین زده می شود. از آنجا که تاکنون برای تعیین میزان تاثیر پارامترهای فوق در تحلیل پایداری ساحل تحقیقات بسیار اندکی اجرا شده است، در این تحقیق با استفاده از یک مدل تحلیل پایداری سواحل رودخانه و با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده از سه رودخانه در آمریکا و یک رودخانه در ایتالیا، پایداری سواحل رودخانه ها بررسی و اثرات پارامترهای مختلف بر اساس تحلیل حساسیت ضریب اطمینان پایداری ساحل در برابر گسیختگی صفحه ای، اجرا شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، مقدار ضریب اطمینان ساحل در برابر گسیختگی صفحه ای به ترتیب اهمیت نسبت به تغییرات سطح آب زیرزمینی، زاویه ساحل، سطح آب رودخانه و وزن مخصوص مصالح بیشترین حساسیت را داشته در حالی که حساسیت ضریب اطمینان نسبت به تغییرات عمق ترک کششی، چسبندگی، زاویه اصطکاک درونی و زاویه مربوط به افزایش مقاومت در اثر مکش منفی، ناچیز می باشد.
کلیدواژه رودخانه ,تخریب توده ای ,گسیختگی صفحه ای ,پایداری ساحل و حساسیت
آدرس دانشگاه تهران, دانشکده مهندسی آب و خاک, گروه مهندسی آبیاری و آبادانی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده مهندسی آب و خاک, گروه مهندسی آبیاری و آبادانی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده مهندسی آب و خاک, گروه مهندسی آبیاری و آبادانی, ایران
پست الکترونیکی amsamadi@ut.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved