>
Fa   |   Ar   |   En
   شبیه سازی آبخوان دشت سیر جان با استفاده از مدل Modflow و بررسی اثرات احداث سد تنگوئیه بر آن  
   
نویسنده میرعباسی نجف آبادی رسول ,رهنما محمد باقر
منبع پژوهش آب ايران - 1386 - دوره : 1 - شماره : 1 - صفحه:1 -10
چکیده    منابع آب زیرزمینی دشت سیرجان، در استان کرمان در سال های اخیر شدیداً مورد بهره برداری مازاد بر ظرفیت آن قرار گرفته است. این امر باعث کاهش سطح سفره آب زیرزمینی و در نتیجه پیشروی سفره آب شور به سمت سفره آب شیرین دشت شده است. احداث سد تنگوئیه در سال 1380 باعث کاهش میزان تغذیه دشت و در نتیجه افزایش سرعت هجوم آب شور کفه نمک سیرجان به سمت دشت سیرجان نسبت به گذشته شده است. در این مطالعه تغییرات سطح ایستابی دشت سیرجان با مدل کامپیوتری modflow شبیه سازی شد. تخمین پارامترهای هدایت هیدرولیکی، ضریب ذخیره و میزان تغذیه با استفاده از نرم افزار pest با تطابق سطح ایستابی اندازه گیری شده و به دست آمده از اجرای مدل انجام پذیرفت. کالیبراسیون مدل در یک دوره 9 ساله (83-1374) انجام پذیرفت. صحت سنجی مدل در یک دوره 12 ماهه (سال 1384) نشان داد که مقادیر سطح آب پیش بینی شده توسط مدل با مقادیر مشاهداتی از توافق خوبی برخوردارند و جذر میانگین خطا برابر 8923/0 به دست آمد. میزان تغذیه دشت، قبل و بعد از احداث سد تنگوئیه توسط مدل محاسبه گردید و مشخص شد که احداث این سد موجب کاهش تغذیه آبخوان دشت سیرجان شده است. نتایج حاصل از مدل نشان می دهد که با روند برداشت کنونی از آبهای زیرزمینی این منطقه در آینده ای نه چندان دور ذخیره آب شیرین این آبخوان کم شده و اکثر آب زیرزمینی منطقه با خطر شوری روبرو خواهد شد.
کلیدواژه دشت سیرجان ,احداث سد ,شبیه سازی جریان آب زیرزمینی ,افت سطح ایستابی ,Pes
آدرس دانشگاه شهید باهنر کرمان, ایران, دانشگاه شهید باهنر کرمان, بخش مهندسی آب, ایران
پست الکترونیکی mirabbasi_r@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved