>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیلی بر نحوه توزیع فضایی امکانات و خدمات روستایی و سطح بندی روستاهای بخش درودزن مرودشت  
   
نویسنده شکور علی ,خورسندنیا محمدعلی ,صفرپور میثم
منبع جغرافيا و مطالعات محيطي - 1392 - دوره : 2 - شماره : 1 - صفحه:65 -80
چکیده    نحوه پراکنش خدمات روستایی نشانگر میزان رشد و توسعه یافتگی مناطق روستایی و بالطبع نحوه نگرش به ساز و کارهای برنامه ریزی غیرمتمرکز در سطح کشور می باشد. در پراکنش خدمات روستایی در مراحل اولیه توسعه یافتگی، توجه به شاخص های کالبدی، اجتماعی و اقتصادی حایز اهمیت بسیاری است. در پژوهش حاضر با توجه به شرایط منحصر به فرد بخش درودزن در نزدیکی به مراکز جمعیتی و اقتصادی شیراز و مرودشت، سعی در سطح بندی مراکز خدماتی روستایی جهت نیل به اهداف پایداری در سطح منطقه شده است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی با استفاده از مدل‌های کمی جهت سطح بندی مراکز روستایی می باشد و از نظر هدف در دسته تحقیقات کاربردی قرار دارد. در پژوهش حاضر آمار و اطلاعات مربوط به ?? شاخص مورد نظر را در شش گروه آموزشی، فرهنگی و ورزشی، مذهبی، سیاسی و اداری، برق، گاز و آب، بهداشتی و درمانی، مخابرات و ارتباطات و در نهایت بازرگانی و خدمات بر اساس اطلاعات و آمار سرشماری سال 1385 برای هر دهستان تهیه شده است.
کلیدواژه توسعه ,توسعه روستایی ,توزیع فضایی خدمات ,بخش ,سطح بندی ,درودزن
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت, دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت مرودشت، ایران, ایران, دانشگاه شیراز, کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران, ایران, دانشگاه یزد, دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه یزد، یزد، ایران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved