>
Fa   |   Ar   |   En
   مکان یابی پارکینگ‌های طبقاتی با استفاده از تکنیک همپوشانی وزن‌دار: مطالعه موردی شهر مراغه  
   
نویسنده دیزجی مصطفی ,آذر علی
منبع جغرافيا و مطالعات محيطي - 1398 - دوره : 8 - شماره : 31 - صفحه:103 -114
چکیده    کلیه کاربریهای شهری به صورت مستقیم یا غیر مستقیم وابستگی زیادی به پارکینگ دارد. پارکینگ‌های طبقاتی، یکی از راهبردهای پارکینگ‌های غیرحاشیه‌ای محسوب می‌شوند. هدف اصلی این تحقیق تعیین مکان‌های مناسب برای ایجاد پارکینگ‌های طبقاتی با استفاده از روش همپوشانی وزن‌دار در محیط gis در شهر مراغه است. نوع تحقیق حاضر، کاربردی و روش بررسی آن توصیفیتحلیلی می‌باشد. برای نیل به اهداف پژوهش، شاخص های مربوط مکان یابی پارکینگ طبقاتی بر اساس مطالعات اسنادی جمع‌آوری گردیده و سپس با استفاده از طیف لیکرت وزن بندی انجام گردیده و نهایتاَ با استفاده از نرم افزار arcgis و در محیط همپوشانی وزن دار، خروجی نقشه‌ها و پهنه‌های مناسب برای استقرار محل احداث پارکینگ طبقاتی در سطح شهر مراغه مشخص گردیدند.تجزیه و تحلیل نقشه های خروجی در محیط gis نشان می‌دهد که 6.54 درصد از مساحت بخش مرکزی شهر با مطلوبیت خیلی زیاد، 21.51 درصد مطلوبیت زیاد ، 33.73 درصد با مطلوبیت متوسط، 21.29 درصد مطلوبیت کم و 16.93 درصد با مطلوبیت خیلی کم برای احداث پارکینگ می باشند. همچنین نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بافت مرکزی شهر مراغه با توجه به تراکم بالا و حجم عظیم کاربری های سفرساز و همچنین ارزش بالای زمین، دارای بیشترین ظرفیت برای مکان یابی پارکینگ‌های طبقاتی می‌باشد.
کلیدواژه مکان یابی، مطلوبیت، پارکینگ طبقاتی، مراغه، Gis
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه, گروه شهرسازی و معماری, ایران
پست الکترونیکی a_azar@iau-maragheh.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved