>
Fa   |   Ar   |   En
   ماندگاری مطالعۀ تحولات کالبدی محلات تاریخی با رویکرد محرمیت (مورد مطالعه: محلۀ تاریخی عزب دفتریلر تبریز)  
   
نویسنده هاشم پور پریسا ,یزدانی ثنا
منبع توسعه محلي (روستايي -شهري) - 1395 - دوره : 8 - شماره : 2 - صفحه:313 -338
چکیده    اخلاق به عنوان یکی از معیارها و شاخصه‌های شناخت ابعاد وجودی انسان، از دیرباز همواره مورد تایید ادیان به خصوص دین مبین اسلام بوده و تاثیر زیادی بر جنبه‌های مختلف زندگی انسان همچون ساختار معماری و شهرسازی داشته است. محرمیت و حریم خصوصی نیز طبق آموزه‌های دین اسلام به عنوان یک مفهوم اجتماعی، ارزش کلیدی اخلاقی و زیربنای توجه به شان و منزلت انسانی است. بنابر آنچه بیان شد هدف از نگاشتن پژوهش حاضر تحلیل و بررسی کالبدی محلات مسکونی، ساختار، اجزا و فضاهای این محلات با معیار اخلاق اسلامی با تاکید بر رویکرد محرمیت بوده است. این پژوهش از نوع موضوع‌محور و توسعه‌ای بوده و روش تحقیق به‌کاررفته در آن کیفی و متکی بر روش‌های غیر آماری است. در طی فرایند پژوهش، در مرحلۀ اول بر اساس رویکرد توصیفی تحلیلی، مطالعات نظری و شناسایی شاخصه‌های محرمیت صورت پذیرفته و در مرحلۀ دوم به بررسی تحولات کالبدی زیر محلۀ تاریخی عزب دفتریلر شهر تبریز بر اساس رویکرد تفسیری و تجزیه و تحلیل کیفی داده‌ها پرداخته شده است. نتایج نشان می‌دهد با وجود اهمیت محرمیت و حریم خصوصی از دیرباز در نزد ایرانیان، هجوم مدرنیته و تکنولوژی از طریق تغییر کالبد فضای زیستی انسان‌ها به خصوص در داخل ابنیۀ مسکونی، تا حدودی به مخدوش شدن (نه کتمان کامل) این اصل به خصوص در بعد کالبدی منجر شده است، اما همچنان تلاش‌هایی برای بازآفرینی این مفهوم از سوی ساکنان در کالبد جدید قابل مشاهده است، به گونه‌ای که می‌توان گفت ساختار اصلی محله بعد از گذشت زمان همچنان در پی حفظ حریم‌ها به خصوص حریم ابنیۀ مسکونی و عرصه‌های سکونتی در بعد عملکردی بوده است.
کلیدواژه ابنیۀ مسکونی، اخلاق اسلامی، تحولات کالبدی، محرمیت، محلات مسکونی
آدرس دانشگاه هنر اسلامی تبریز, ایران, دانشگاه هنر اسلامی تبریز, ایران
پست الکترونیکی sana.yazdani71@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved