>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد در نظارت بر عملکرد دولت و ارائۀ استراتژی‌های بهبود  
   
نویسنده سلیانی مسعود ,وثوقی منصور
منبع توسعه محلي (روستايي -شهري) - 1397 - دوره : 10 - شماره : 1 - صفحه:95 -114
چکیده    هدف پژوهش، تحلیل وضع موجود استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد کشور در نظارت بر عملکرد دولت و بیان استراتژی های بهبود است. این تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی است. به منظور انجام تحقیق، از پرسشنامۀ محقق‌ساخته ای استفاده شده است که شامل گویه های مربوط به عوامل درونی و بیرونی (مشتمل بر 21 سوال رتبه بندی شده در زمینه قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها) است. روایی پرسشنامۀ مورد نظر از تکنیک دلفی و توسط تعدادی از اساتید و کارشناسان و پایایی آن از روش آلفای کرونباخ (0/887 = α) تایید شده است. نمونۀ آماری پژوهش 347 سازمان مردم‌نهاد بودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ماتریس ارزیابی درونی و بیرونی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان‌دهندۀ این است که وضعیت موجود استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد کشور در نظارت بر عملکرد دولت دارای 7 قوت، 13 ضعف، 7 فرصت و 9 تهدید عمده است. همچنین با بررسی موقعیت استراتژیک سازمان‌های مردم‌نهاد، مشخص شد این سازمان ها بر روی محور مختصات swot از لحاظ عوامل درونی در ناحیۀ ضعف ها و از لحاظ عوامل بیرونی سازمان در ناحیۀ تهدیدها قرار دارد. بر این اساس استراتژی های «تدافعی» برای توسعۀ سازمان‌های مردم‌نهاد توصیه شده است. بنابراین، به منظور به حداقل رساندن نقاط ضعف درونی و کاهش آثار تهدیدات بیرونی، بهره گیری از فرصت ها و قوت های شناسایی شده می تواند به انجام رسالت و وظایف آن کمک کند.
کلیدواژه استراتژی، سازمان مردم‌نهاد، دولت، نظارت
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, ایران
پست الکترونیکی m-vosoughi@srbiau.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved