>
Fa   |   Ar   |   En
   نظریه معناداری صدرالمتالهین شیرازی  
   
نویسنده واله حسین
منبع شناخت - 1388 - شماره : 61/1 - صفحه:147 -174
چکیده    گفته‌های صدر المتالهین در باره معنا در مباحث مختلف به ظاهر از تردید وی بین نظریه دلالی و نظریه ذهنی حاکی است؛ اما با تعمق در این سخنان وبا توجه به مبانی اساسی حکمت متعالیه، می توان دیدگاهی یکدست ومنسجم در باب معناداری به او نسبت داد که میانه این دو نظریه قرار دارد و متاثر از معرفت شناسی و وجود شناسی او است. برای اظهارات متفاوتش می توان محملی یافت که توضیح دهد این تفاوت ها قابل فروکاستن به انواع گوناگون ادراک است. در نظریه معناداری صدرا، واژگان از نظر ساخت معنایی دو دسته اند. یک دسته هم مفهوم دارند وهم مدلول. دسته دیگر فقط مدلول دارند.
کلیدواژه واژه ,معنا ,وضع ,مشتق ,ادراک ,مفهوم
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved