>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر فرایند اکستروژن در کانال‌های هم‌مقطع زاویه‌دار بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ برنج 60-40  
   
نویسنده موسوی الیاس ,مرآتیان محمود ,رضائیان احمد
منبع مواد پيشرفته در مهندسي - 1396 - دوره : 36 - شماره : 4 - صفحه:21 -29
چکیده    اکستروژن در کانال های هم مقطع زاویه دار، یکی از روش های معروف برای تولید مواد ریزدانه به شمار می آید. در این مطالعه، خواص مکانیکی آلیاژ برنج دو فازی 60 -40 تحت فرایند اکستروژن در کانال های هم مقطع زاویه دار بررسی شد. به این منظور نمونه ها تا کرنش معادل 2 در دمای 350 درجه سانتی گراد در مسیر c (پس از چرخش نمونه به اندازه 180 درجه بین پاس ها) تحت فرایند اکستروژن قرار گرفتند. ریزساختار نمونه ها نشان داد که دانه های ریزی در مرزها تشکیل شدند که بیانگر وقوع تبلور مجدد در پاس های مختلف بود. مشاهده مسیرهای لغزش در ریزساختار نمونه ها نشان داد که حتی در چنین آلیاژی با انرژی نقص چیدن کم، لغزش نابجایی ها آغازگر تغییر شکل هستند. بررسی خواص مکانیکی نمونه ها نشان داد که با افزایش تعداد پاس، استحکام کششی، میکروسختی و انعطاف پذیری به صورت هم زمان افزایش یافت.
کلیدواژه اکستروژن در کانال‌های هم‌مقطع زاویه‌دار، آلیاژ برنج ‌‌دو فازی، تغییر شکل پلاستیک شدید، استحکام، ریزساختار.
آدرس دانشگاه صنعتی اصفهان, دانشکده مهندسی مواد, ایران, دانشگاه صنعتی اصفهان, دانشکده مهندسی مواد, ایران, دانشگاه صنعتی اصفهان, دانشکده مهندسی مواد, ایران
 
   Investigating the Effect of Equal Channel Angular Extrusion on Microstructure and Mechanical Properties of the 60-40 Two-phase Brass Alloy  
   
Authors Rezaeian A. ,Meratian M. ,Mousavi S. E.
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved