>
Fa   |   Ar   |   En
   نقد فلسفی جوهرگرایی فرهنگی در نظریه برخورد تمدن‌ها  
   
نویسنده میرفردی اصغر ,سمیعی اصفهانی علیرضا ,موسوی آرش
منبع پژوهش سياست نظري - 1393 - شماره : 16 - صفحه:45 -69
چکیده    این مقاله به نقد فلسفی نظریه برخورد تمدن ها پرداخته است، که نظریه مهمی در گفتمان حاضر در روابط بین الملل محسوب می شود. طبق نظریه «هانتینگتون»، جهان را می توان به تمدن های متمایز تقسیم کرد و ارزش های تمدنی، تعیین کننده نوع برخورد کشورها با یکدیگر است. با انتخاب نقد فلسفی به عنوان رویکرد نظری و روش شناختی، متن نظریه هانتینگتون تجزیه و تحلیل شد. در این نظریه، ایدیولوژی جوهرگرایی فرهنگی به دو شکل قرار دارد: اول، مجموعه ای از ارزش های بنیادی وجود دارد که به طور تغییرناپذیری با گذشت زمان نیز حایز اهمیّت باقی می ماند. دوم، بسیاری از افراد با پیشینه نژادی مشترک حتی در صورت مهاجرت، به این ارزش ها متوسل شده و در مواقع بحران، کشورهای خویشاوند و مهاجران با هم متحد می شوند. یافته ها نشان می‌دهد رهبران و سیاست هایشان بیش از باورهای فرهنگی نهان در تعاملات و تحولات سیاسی تعیین کننده هستند. زمانی که ارزش های فرهنگی، تعیین کننده کنش های رهبران سیاسی تلقی شود، اهمیت رهبری و قدرت نظارتی ملت ها نادیده و کم اهمیت انگاشته می شود.
کلیدواژه نقد فلسفی ,جوهرگرایی ,برخورد تمدن‌ها ,چندفرهنگ‌گرایی ,تک فرهنگ‌گرایی ,Philosophical Critique ,Essentialism ,The Clash Of Civilizations ,Multiculturalism ,Monoculturalism
آدرس دانشگاه یاسوج, ایران, دانشگاه یاسوج, ایران, دانشگاه یاسوج, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved