>
Fa   |   Ar   |   En
   رهیافتی نو در مدیریت آموزشی   
سال:1393 - دوره:5 - شماره:4


  tick  7 ارزیابی هم ترازی کتاب های کارشناسی زبان انگلیسی تخصصی رشته ها ی علوم انسانی انتشارات سمت و استانداردهای آموزشی مربوطه براساس اهداف آموزشی اندرسون و کراتول - صفحه:95-110

  tick  ارایه مدل ساختاری پیش بینی فرسودگی شغلی مدیران آموزش عالی برحسب کیفیت زندگی کاری، تعهد سازمانی و مدیریت دانش - صفحه:19-40

  tick  ارزیابی کیفی معماری سازمانی وضعیت موجود دانشگاه آزاد اسلامی و ارایه الگوی سرویس های معماری در وضع مطلوب - صفحه:207-232

  tick  ارزیابی وضعیت نفوذ آرمانی مدیران در مجتمع های آموزشی صالح آباد - صفحه:169-188

  tick  تاثیر آموزش اندیشه ورزی بر مهارت های فراشناخت حالتی دانش-آموزان - صفحه:129-152

  tick  تحلیل اثرات قابلیت های حرفه ای آموزشگران در موفقیت شغلی دانش-آموختگان مراکز آموزش عالی علمی کاربردی کشاورزی - صفحه:153-168

  tick  رابطه بین توانمندساز‌ها و فرآیندهای مدیریت دانش با عملکرد دانشگاه-ها (مورد مطالعه: دانشگاه های دولتی منتخب استان اصفهان) - صفحه:1-18

  tick  رابطه بین سبک های رهبری با سازمان یادگیرنده در مدارس ابتدایی - صفحه:65-94

  tick  رابطه جو اخلاقی سازمان با اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی دبیران دوره متوسطه - صفحه:41-64

  tick  رابطه ی بین مدیریت دانش و بهره وری با نقش واسطه گری فرهنگ سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد - صفحه:111-128

  tick  نیازسنجی آموزشی کارشناسان پژوهشی دانشگاه یزد با استفاده از الگوی شغل و شاغل - صفحه:189-206
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved