>
Fa   |   Ar   |   En
   رهیافتی نو در مدیریت آموزشی   
سال:1392 - دوره:4 - شماره:14


  tick  اثربخشی آموزش محتوای مبتنی بر فراشناخت با کمک نرم افزار بر خودراهبری و پیشرفت درسی دانش آموزان دوره ابتدایی - صفحه:51-64

  tick  ارزیابی و اولویت بندی کیفیت آموزشی از نظر اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد شیراز با استفاده از ابزار شش سیگما و رویکرد حل مساله - صفحه:65-82

  tick  بررسی مشکلات تدریس کتاب تاریح هنر جهان و مقدار اثرگذاری هفت گام الگوی تدریس مدیریت بر آموزش از دیدگاه هنرآموزان این درس - صفحه:1-28

  tick  تاثیر آموزش زبان تکلیف- محور در مقایسه با روش دستور- ترجمه بر پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی دانش آموزان متوسطه - صفحه:99-114

  tick  رابطه بین تبادل رهبر-‌ عضو و رضایت شغلی معلمان مدارس متوسطه شهر یزد - صفحه:29-50

  tick  رابطه جو و فرهنگ سازمانی با میانجی گری نقش توانمندسازی بر تعهد سازمانی کارکنان سازمان آموزش و پرورش استان فارس - صفحه:199-220

  tick  رابطه سبک های مدیریت کلاس با ویژگی های شخصیتی معلمان مدارس ابتدایی شهر یزد - صفحه:185-198

  tick  رابطه ی منبع کنترل دانش آموزان با گرایش آنها به انواع سبک های انضباطی معلمان - صفحه:83-98

  tick  مقایسه باورها و نگرش های معلمان پیرامون مدیریت کلاس با توجه به ویژگی های دموگرافیک - صفحه:115-136

  tick  مقدار تاکید کتاب فارسی عمومی دوره تربیت معلم بر تربیت هنری از دیدگاه دانشجویان مرکز تربیت معلم استان همدان - صفحه:169-184

  tick  مقدار تحقق ابعاد سازمان یادگیرنده از دیدگاه مدیران مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحیه یک شهر شیراز - صفحه:155-168

  tick  مقدار توجه به تربیت شهروندی در مولفه های جو، ساختار و ارتباط متقابل دانش آموز و معلم (مطالعه موردی: معلمان دوره متوسطه شهر همدان) - صفحه:137-154
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved