>
Fa   |   Ar   |   En
   رهیافتی نو در مدیریت آموزشی   
سال:1391 - دوره:3 - شماره:1


  tick  بررسی تطبیقی رویکردهای تربیت معنوی با توجه به مولفه های برنامه درسی در چند کشور جهان - صفحه:83-102

  tick  بررسی رابطه بین مهارت ها و توانایی ها با نقش های مدیریتی - صفحه:103-120

  tick  بررسی کارکردهای شاخص توانمند ساز مدل تعالی سازمانی در آمـوزش و پـرورش شهرستان ساری - صفحه:121-134

  tick  تدوین الگوی پیش بینی تعهد سازمانی معلمان بر اساس متغیرهای همبسته؛ تعارض نقش،گرانباری و قرارداد روانی - صفحه:135-150

  tick  رابطه اخلاق کار با رضایت شغلی و استرس شغلی کارکنان در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای شهر تهران - صفحه:21-38

  tick  رابطه بین فرهنگ سازمانی با ادراک توانمندی مدیران مدارس متوسطه شهر همدان - صفحه:1-20

  tick  رابطه بین مولفه های هوش هیجانی و ابعاد رفتار شهروندی سازمانی دبیران مدارس متوسطه شهر اصفهان - صفحه:151-166

  tick  رابطه سبک های مدیریت مدیران با رضایت شغلی و سلامت روانی معلمان - صفحه:63-82

  tick  مقایسه دیدگاه معلمان دروس علوم، ریاضی، عربی و ادبیات دوره راهنمایی در بکارگیری و اولویت بندی مهارت های فن آوری داده ای و ارتباطات - صفحه:39-62

  tick  نقش هوش هیجانی در اثربخشی تدریس معلمان درمدارس راهنمایی - صفحه:167-188
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved