>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات حمایت و حفاظت جنگل ها و مراتع ایران   
سال:1384 - دوره:3 - شماره:2


  tick  بررسی آلودگی درختان راش به شپشک پنبه ای Cryptococcus Fagisuga Barspar(Hom.: Eriococcidae) در استان گیلان - صفحه:159-172

  tick  بررسی امکان پرورش Ooencyrtus Cf. Masii زنبور پارازیتوئید تخم پروانه برگخوار بنه Ocneria Terebinthina روی میزبان واسط - صفحه:129-144

  tick  بررسی کیفیت اسیدیته نزولات جوی جنگل تحقیقاتی واز (چمستان نور) - صفحه:191-206

  tick  شناسایی و مطالعه آفات مهم سوزنی برگان در اکوسیستم ها و فضای سبز شهر تهران - صفحه:219-224

  tick  مطالعه بخشی از فون بندپایان گیاهان دارویی مراتع در استانهای تهران ، قزوین و اصفهان - صفحه:107-128

  tick  مطالعه ی تاکسونومیک و برآورد نسبت طبقات کارگر و سرباز در جمعیت موریانه های زیرزمینی در نخلستان های مناطق میناب و داراب - صفحه:145-158

  tick  واکنش 9 اکوتیپ بذری از گونه های مختلف سه جنس بروموس ، اگروپایرون و چاودار به دو گونه قارچ از جنس Fusarium در شرایط آزمایشگاه و گلخانه - صفحه:173-190

  tick  گزارش قارچ بیمارگر حشرات Paecilomyces Lilacinus از روی سوسک سرشاخه خوار رز Osephranteria Coerulescens در ایران - صفحه:213-218
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved