>
Fa   |   Ar   |   En
   محیط زیست و توسعه   
سال:1392 - دوره:4 - شماره:7


  tick  ارزیابی توان بوم شناختی محدوده های مناسب کشاورزی و مرتعداری در استان زنجان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی - صفحه:57-64

  tick  ارزیابی توان های تفرجی جنگل ها زرین آباد نکا بر اساس مدل اکولوژیکی تفرج در ایران - صفحه:83-92

  tick  ارزیابی ریسک محیط زیستی خطوط لوله انتقال فرآورده به روش سامانه شاخص گذاری ( مطالعه موردی: خط لوله انتقال فرآورده بندرعباس- سیرجان) - صفحه:23-36

  tick  بررسی جایگاه آگاهی محیط زیستی در نظام آموزشی مدارس شهرستان کهگیلویه - صفحه:65-72

  tick  بررسی جایگاه ایران در توسعه پایدار محیط زیست - صفحه:73-82

  tick  برنامه ریزی محیط زیست: رویکردی معرفت شناختی - صفحه:49-56

  tick  حسابداری محیط زیستی، رویکردی برای ادغام ملاحظات محیط زیستی در سیاستهای کلان اقتصادی کشور - صفحه:17-22

  tick  کاربرد روش دلفی در اولویت بندی معیارهای انتخاب عرصه ها ی مناسب توسعه 37 جنگل های مانگرو (مطالعه نمونه:جنگل های حرا) - صفحه:37-48

  tick  مدل سازی توزیع پیشین پوشش گیاهی در منطقه لاکلان مرکزی استرالیا - صفحه:5-16

  tick  معرفی کتاب - صفحه:97-99
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved