>
Fa   |   Ar   |   En
   محیط زیست و توسعه   
سال:1389 - دوره:1 - شماره:1


  tick  ارزیابی اجتماعی (Sa) به منظور افزایش توانمندی اهالی در اسکان مجدد پروژه سد گابریک - صفحه:23-34

  tick  اکولوژی سیمای سرزمین در برابر مطالعات محیطی یا اکولوژی سرزمین - صفحه:91-108

  tick  بررسی مدل های اقتصاد اکولوژیکی در حفاظت تنوع زیستی - صفحه:11-18

  tick  بررسی گزارش های شاخص های پایداری و عملکرد محیط زیست در سالهای 2005، 2006 و 2008 و جایگاه ایران - صفحه:51-72

  tick  تحلیل چند معیاره، روشی مناسب برای منظور کردن ارزش خدمات اکوسیستمی در فرایند ارزیابی محیط زیست - صفحه:1-10

  tick  توسعه فضای سبز شهری بر مبنای اصول آمایش سرزمین - صفحه:19-22

  tick  سیاست ها و قوانین مؤثر در برنامه ریزی جنگل های شمال کشور - صفحه:110-111

  tick  کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی (Ahp) در ارزیابی توان اکولوژیک برای توسعه روستایی- شهری (مطالعه موردی: منطقه صیدون استان خوزستان) - صفحه:43-50

  tick  مقایسه تحلیلی ابزارهای اقتصادی برای حفاظت از محیط زیست و پیشنهادهایی برای عملیاتی کردن آنها در برنامه های توسعه کشور - صفحه:73-90

  tick  نقش روگذر و زیرگذر در جبران آثار منفی تکه تکه شدن زیستگاه ها مطالعه موردی: پلنگ پارک ملی گلستان - صفحه:35-42
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved