>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های محیط زیست   
سال:1394 - دوره:6 - شماره:12


  tick  ارایه برنامه مدیریت محیط زیستی پسماندهای بیمارستانی شهر بندرعباس با استفاده از روش Swot و ماتریس Qspm - صفحه:3-14

  tick  ارزیابی تخریب تا پایداری اکوسیستم جنگل شهری (مطالعه موردی: سوزنی برگان پارک جنگلی سرخه حصار) - صفحه:109-122

  tick  انتخاب گونه در طرح های جنگل کاری براساس ارزیابی توان اکولوژیک در کمربند سبز شمال تهران - صفحه:135-144

  tick  برآورد ارزش حفاظتی رودخانه لیقوان چای با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط - صفحه:173-182

  tick  برآورد میزان بهینه مالیات سبز بر انتشار دی اکسیدکربن در صنعت سیمان ایران - صفحه:39-50

  tick  بررسی الگوی مکانی پارکها در بیست ودو منطقه تهران توسط سنجه های سیمای سرزمین - صفحه:123-134

  tick  بررسی میزان انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از سوختهای فسیلی در بخش حمل و نقل درون شهری و برآورد میزان کاهش هزینه های خارجی و اجتماعی با جایگزینی گاز طبیعی (مطالعه موردی: شهر زنجان) - صفحه:15-24

  tick  بررسی وجود رابطه علیت میان رشد بخش صنعت و آلودگی هوا در اقتصاد ایران طی دوره 89-1346 - صفحه:25-38

  tick  تحلیل تغییرات کمی و کیفی فضای سبز منطقه یک شهر تبریز در فاصله سال های 8631تا 8611شمسی با استفاده از سامانه سنجش از دور - صفحه:145-158

  tick  تدوین راهبردهای مدیریتی فضای سبز منطقه 2شهر کرج - صفحه:159-172

  tick  تعیین روش بهینه در برآورد ارزش اقتصادی رضایت از محیطزیست منطقه گردشگری سد طالقان - صفحه:97-108

  tick  توسعه مدل شبیه سازی- بهینه سازی با استفاده از بهترین راهکارهای مدیریتی در کنترل رواناب شهری - صفحه:51-62

  tick  شناسایی آثار محیطزیستی محلهای دفن پسماند با استفاده از معیارهای مکانیابی (مطالعه موردی: محل دفن پسماند شهر رشت) - صفحه:63-70

  tick  مدلسازی آثار تغییر پوشش زمین بر کیفیت زیستگاه در سرزمین جنگلی سرولات و جواهردشت - صفحه:183-194

  tick  مدلسازی رابطه پراکنش پرندگان، صدای ناشی از ترافیک و سایر متغیرهای محیطی در حاشیه جاده پارک ملی گلستان - صفحه:195-206

  tick  معرفی روشی جهت ارزیابی و پایش «سلامت اکوسیستم» با بهکارگیری فناوری سنجش از دور - صفحه:71-84

  tick  همبستگی بین مقادیر هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقه ای در رسوبات و صدف تیغه ای Solen Roseomaculatus در خوریات استان بوشهر - صفحه:85-96
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved