>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های محیط زیست   
سال:1393 - دوره:1 - شماره:1


  tick  آسیب شناسی فرایند ارزیابی محیط زیستی در ایران - صفحه:91-98

  tick  آسیب شناسی و پیشنهاد بهبود فرایند ارزیابی اثرات محیط زیستی در صنعت پتروشیمی - صفحه:63-68

  tick  ارائه برنامه مدیریت اکولوژی دریا در منطقه پارس شمالی پیش از شروع فعالیت های صنعتی - صفحه:47-54

  tick  ارزش گذاری اقتصادی کارکرد خودپالایی اکوسیستم های منطقه حفاظت شده اشترانکوه در جذب پسماندها و پساب ها - صفحه:111-118

  tick  ارزیابی اثرات پوشش زمین بر دمای سطح زمین با کاربرد سنجش از دور حرارتی: مطالعه موردی در تهران - صفحه:69-78

  tick  ارزیابی ریسک محیط زیستی فرآیند تولید اتیلن در شرکت پتروشیمی آریاساسول و ارائه برنامه مدیریت محیط زیستی - صفحه:79-90

  tick  ارزیابی قابلیت های توسعه استان خراسان جنوبی با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای (Anp) - صفحه:11-22

  tick  ارزیابی چرخه حیات نیروگاه اتمی بوشهر از دیدگاه اثر برتغییر اقلیم - صفحه:55-62

  tick  استفاده از پلی لاتیس در حفاظت خاک و تثبیت شن های روان و گردوخاک - صفحه:119-128

  tick  بررسی صلاحیت های اعضای هیات علمی برای آموزش پایداری (مورد مطالعه: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران) - صفحه:35-46

  tick  بررسی مشارکت عمومی محیط زیستی و روند رو به رشد آن در ایران مورد مطالعه: در شبکه اجتماعی فیس بوک - صفحه:23-34

  tick  تحلیل تخریب سرزمین با استفاده از آشکارسازی تغییرات و سنجه های سیمای سرزمین (مطالعه موردی: جزیره کیش) - صفحه:99-111

  tick  مدل سازی ارزش های زیبایی شناختی سیمای سرزمین با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز زیارت، گرگان، گلستان) - صفحه:3-10
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved