>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های محیط زیست   
سال:1390 - دوره:2 - شماره:3


  tick  ارزیابی اثرات بزرگراه آسیایی تهران- مشهد بر جامعه پرندگان در پارک ملی گلستان - صفحه:21-34

  tick  ارزیابی کاربری زمین شهری با توجه به خطرات زلزله : نمونه موردی: ناحیه 4 منطقه 20 - صفحه:77-86

  tick  امکان سنجی تلفیق دو مقوله ارزیابی آثار توسعه و ارزش گذاری خدمات اکوسیستمی در ایران - صفحه:49-64

  tick  برآورد سطح زیر کشت محصول در استان قزوین با به کارگیری تصاویر چند زمانه Irs-Liss Iii - صفحه:87-96

  tick  بررسی روش شناختی مقیاس در مطالعات محیطی - صفحه:35-48

  tick  برنامه مدیریت بهینه تفرجی ، ابزاری جهت کاربرد مفهوم ظرفیت برد در مدیریت پایدار مناطق تفرجی - صفحه:65-76

  tick  تعیین کیفیت منظر و نقاط چشم انداز به منظور کاربری اکوتوریسم: مطالعه موردی:بخش پاتم جنگل خیرود - صفحه:13-20

  tick  راهبردهای مدیریت بصری منظر در محدوده پارک میان راهی خور و اطرااف آن در استان خراسان جنوبی - صفحه:1-12

  tick  کاربرد هستی شناسی برای تبیین دانش اکولوژیک مورد نیاز در برنامه ریزی حفاظت از اکوسیستم های بیابانی ایران - صفحه:97-107
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved