>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر تعهد سازمانی بر انتقال دانش با میانجی‌گری رفتار آوایی کارکنان دانشگاه علوم انتظامی امین  
   
نویسنده بهمنی اکبر ,محمدی مقدم یوسف ,علوی اندارجمی رضا
منبع پژوهش هاي مديريت انتظامي - 1398 - دوره : 14 - شماره : 4 - صفحه:657 -675
چکیده    زمینه و هدف: انتقال و تسهیم دانش مستلزم تعهد پایدار، ابتکار و فرایندهای یادگیری تعاملی است. لذا، شناسایی موانعی که بر میل افراد نسبت به انتقال و اشتراک دانش اثر گذار است بسیار مهم است و سازمان ها بایستی توجه مخصوصی به آن داشته باشند،هدف پژوهش حاضر تحلیل تاثیر تعهد سازمانی بر انتقال دانش با نقش میانجی رفتار آوایی کارکنان در دانشگاه علوم انتظامی امین است.روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش 700 نفر از کارکنان دانشگاه علوم انتظامی امین بودند که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده نمونه ای به حجم 248 نفر انتخاب گردید. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد بوده که روایی آن با استفاده از از روش اعتبار محتوا و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تایید شد. در این پژوهش برای برای آزمون نرمال بودن داده ها از آزمون ks استفاده شد همچنین برای تحلیل داده ها از رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزارهای amos و spss استفاده گردید. یافته ها:یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد تعهد سازمانی بر انتقال دانش در میان کارکنان دانشگاه علوم انتظامی امین و رفتار آوایی آنان تاثیر مثبت و معناداری دارد اضافه بر آن رفتار آوایی کارکنان نیز تاثیر مثبت و معناداری بر انتقال دانش در میان کارکنان آن دانشگاه دارد و تمامی فرضیات در سطح خطای 95% تایید شد. نتایج:با توجه به یافته های پژوهش حاضر، می بایست ساز و کارهای مناسب به منظور تقویت تعهد و ایجاد جوی سرشار از اعتماد در دانشگاه علوم انتظامی امین اجرا شود تا از آن در جهت کمک به ارتقای رفتار آوایی کارکنان و تمایل به تسهیم دانش استفاده کرد.
کلیدواژه تعهد سازمانی، انتقال دانش، رفتار آوایی کارکنان، دانشگاه علوم انتظامی امین
آدرس دانشگاه پیام نور, دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد, گروه مدیریت دولتی, ایران, دانشگاه علوم انتظامی امین, دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد, گروه مدیریت راهبردی, ایران, دانشگاه پیام نور استان مازندران, ایران
پست الکترونیکی alaviandagmi12@iran.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved