>
Fa   |   Ar   |   En
   تولیدات گیاهی   
سال:1396 - دوره:40 - شماره:1


  tick  اثر تاریخ‌کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه سه رقم گندم در شرایط رقابت با یولاف ‌وحشی - صفحه:55-68

  tick  اثر غلظت‌های مختلف سیتوکینین و اکسین بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه‌ای (.Zea Mays L) در شرایط شور - صفحه:69-80

  tick  اثرات القاء پلی‌پلوئیدی توسط کلشی‌سین بر صفات مرفولوژیکی پایه ترویر سیترنج (Citrus Sinensis Cv. Troyer Citrange) - صفحه:87-96

  tick  ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی توده‌های هندوانه بومی ایران (Citrullus Vulgaris) در شرایط آب و هوایی ارومیه - صفحه:29-40

  tick  بررسی اثر تراکم بوته، تلقیح بذر با باکتری و روش‌های مختلف کوددهی نیتروژن بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس گیاه دارویی رازیانه (.Foeniculum Vulgare Mill) - صفحه:111-121

  tick  بررسی اثر کاربرد مواد آلی بر رویش بذر و برخی خصوصیات رویشی و کیفی گیاه شاهی (Lepidium Sativum) - صفحه:97-110

  tick  بررسی اثرات محیط کشت، تیمار گندزدایی و هورمونی در ریز ازدیادی برخی از پایه‌های رویشی سیب (.Mallus Domestica Borkh) - صفحه:41-54

  tick  بررسی برخی شاخص‌های رشدی و کیفی توتون (.Nicotiana Tabacum L) تحت تاثیر کودهای شیمیایی و آلی - صفحه:15-28

  tick  تاثیر کودهای زیستی تیوباسیلوس و نیتروکارا و محلول‌پاشی عناصر روی و آهن بر برخی صفات کیفی و انتقال مجدد مواد در کلزا - صفحه:1-14

  tick  شناسائی ارقام برگرداننده و نگهدارنده باروری در برنج با استفاده از نشانگر Ssr - صفحه:81-86
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved