>
Fa   |   Ar   |   En
   تولیدات گیاهی   
سال:1395 - دوره:39 - شماره:2


  tick  اثر باکتری‌های محرک رشد گیاه بر صفات مرفولوژیک و میزان اسانس گیاه دارویی بادرشبو (.Dracocephalum Moldavica L) - صفحه:57-70

  tick  اثر پرایمینگ بذر و کیفیت آب آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه و روغن دو ژنوتیپ کنجد (Sesamum Indicum L.) - صفحه:115-125

  tick  ارزیابی وراثت پذیری و میزان ترکیب پذیری عملکرد و تعدادی از صفات مرتبط با آن در گندم نان با استفاده از تجزیه نیمه دی آلل - صفحه:11-26

  tick  بررسی رشد رویشی شش رقم برتر کُنار در منطقه بلوچستان - صفحه:95-104

  tick  تاثیر سامانه‌های خاک‌ورزی و تناوب‌های زراعی مختلف بر عملکرد گندم (Triticum Aestivum L.) - صفحه:43-56

  tick  تاثیر همگروه و تنظیم‌کننده‌های رشد بر تولید پینه و سوخک با استفاده از ریزنمونه‌های تهیه شده از سوخ دختری لاله واژگون (Fritillaria Imperialis L.) - صفحه:81-94

  tick  تاثیر گیاهان کود سبز بر حاصلخیزی خاک و کاهش تراکم علف های هرز - صفحه:1-10

  tick  تجزیه علیت جهت مطالعه صفات مرفو فیزیولوژیک، عملکرد و صفات مربوط به عملکرد -ژنوتیپ های عدس در شرایط دیم - صفحه:71-80

  tick  عملکرد هیبریدهای چغندرقند در سطوح مختلف آلودگی به بیماری ریزومانیا - صفحه:27-42

  tick  مقایسه روش های مختلف استخراج Rna ژنومی از گیاه دارویی بومادران (Achillea Millefolium ) - صفحه:105-114
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved