>
Fa   |   Ar   |   En
   تولیدات گیاهی   
سال:1394 - دوره:38 - شماره:4


  tick  اثر تاریخ کشت و غلظت محلول غذایی بر اجزای عملکرد و برخی خصوصیات کیفی میوه توت فرنگی (.Fragaria Ananassa Duch)، رقم کامارزا در شرایط آب و هوایی اهواز - صفحه:13-24

  tick  اثر محیط کشت حاوی تخمدان روی کالوس زایی و رویان زایی گامتی درکشت بساک ارقام مختلف خیار (.Cucumis Sativus L) - صفحه:105-116

  tick  اثر نیترات کلسیم بر فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز، تجمع اسیدهای آمینه، نیترات و یون ها در دانهال های پسته (.Pistacia Vera L) بادامی زرند در شرایط تنش کلرید سدیم - صفحه:35-48

  tick  بررسی اثر پوشش واکس و غلظت های مختلف پوترسین بر ویژگی های کمی و کیفی میوه نارنگی رقم ’کارا‘ در طول مدت انبارمانی - صفحه:61-70

  tick  تاثیر فاصله آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد دانه و محتوای رنگدانه های شوید - صفحه:71-80

  tick  تاثیر کاربرد پتاسیم بر فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدان دو رقم گندم دوروم در شرایط شوری - صفحه:1-12

  tick  تاثیر محلول پاشی اسید آسکوربیک و سدیم نیتروپروساید بر رنگیزه های فتوسنتزی و برخی صفات گلرنگ بهاره در شرایط تنش کم آبیاری - صفحه:93-104

  tick  تاثیر میکوریزا، کود فسفات زیستی و کود دامی بر مقادیر رنگیزه های فتوسنتزی و عملکرد گشنیز (.Coriandurum Sativum L) - صفحه:49-60

  tick  تغییرات ویژگی های فیزیکی و زیست شیمیایی برخی ارقام گلابی غرب کشور در طول دوره انبارداری - صفحه:81-92

  tick  مطالعه اثر تنش های شوری و خشکی روی برخی مولفه های فیزیولوژیکی دو رقم کلزا (.Brassica Napus L) در اهواز - صفحه:25-34
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved